Voorwaarden inschrijving

Algemene voorwaarden bij inschrijfformulier brugklas

schooljaar 2021-2022

 

 

 

 

 

 

  1. Inleiding en definities

1.1

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van het ‘inschrijfformulier voortgezet onderwijs brugklas 2021-2022’.

Door ondertekening van dit inschrijfformulier geven de ouder(s)/verzorgers(s) van de ingeschreven leerling aan deze voorwaarden te hebben ontvangen, er kennis van genomen te hebben en ermee akkoord te gaan.

1.2

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

– Leerling: de leerling die met het hierboven bedoelde inschrijfformulier is/wordt ingeschreven op osg De Ring van Putten.

– School: osg De Ring van Putten, Postbus 175, 3200 AD  Spijkenisse.

– Ouders(s)/verzorger(s) de wettelijke verzorger(s) van de leerling die is/wordt ingeschreven.

 

  1. Persoonlijke gegevens

2.1      Contactgegevens

De contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)) van de leerling worden opgenomen in het leerlingadministratiesysteem van de school. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor communicatiedoeleinden tussen de school en de ouder(s)/verzorger(s). Zo wordt de maandbrief (maandelijkse nieuwsbrief voor ouders) naar het e-mailadres gezonden dat op het inschrijfformulier is opgegeven. Met uitzondering van het onder 2.2 genoemde, zullen deze persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) aan derden worden verstrekt.

2.2      AVG

Uit inschrijving vloeit voort dat ouders/verzorgers de school toestemming geven om hun kind in de volle breedte te onderwijzen. Dit houdt in dat alle (hulp)middelen en systemen mogen worden ingezet om de leerling te ondersteunen in het onderwijsproces. Op het verwerken en opslaan van de persoonlijke gegevens die behoren bij de inschrijving is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De school heeft gebruikersovereenkomsten afgesloten die hierin voorzien.

 

  1. Inschrijving, aanname en plaatsing

3.1      Inschrijving

Een leerling die is ingeschreven, is nog niet aangenomen op De Ring van Putten.

3.2      Volledigheid van de inschrijving

Alleen volledige inschrijvingen kunnen in behandeling worden genomen. Een volledige inschrijving bestaat uit:

een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend inschrijfformulier;

  • het onderwijskundig rapport van de laatst bezochte basisschool (en de code waarmee de school dit rapport kan downloaden);
  • de ondertekende ‘zienswijze van de ouders’ (dit maakt deel uit van het onderwijskundig rapport);
  • de bijlagen die de basisschool bij het onderwijskundig rapport heeft gevoegd.

 

De Ring van Putten bevestigt elke inschrijving met een ontvangstbevestiging. Bij deze bevestiging treffen de ouder(s)/verzorger(s) een overzicht aan van de documenten die men moet inleveren om de inschrijving volledig te maken. Deze documenten zullen in sommige gevallen door de basisschool van de leerling worden overhandigd aan de ouder(s)/verzorger(s) en in andere gevallen door de basisschool rechtstreeks worden verstrekt aan de school voor voortgezet onderwijs waar de ouder(s)/verzorger(s) de leerling hebben ingeschreven.  De basisschool kan informatie geven over de werkwijze die zij hanteert.

 

3.3      akkoord beide ouders/verzorgers

Met ondertekening door een van de ouders/verzorgers gaan we er van uit dat beide ouders/verzorgers akkoord gaan met de aanmelding. Mocht dit niet het geval zijn, dat moet men de school hiervan op de hoogte brengen.

 

3.4      Uiterste inschrijfdatum

Het volledig ingevulde inschrijfformulier én de bij 3.2 beschreven bijlagen moeten uiterlijk op 15 maart 2021 bij de leerlingenadministratie van de school zijn ingeleverd. Incomplete inschrijfformulieren of inschrijfformulieren die na deze datum worden ingeleverd, kunnen niet in behandeling genomen worden.

 

 

                                                                                                                                                                     z.o.z

 

3.4      Aanname en plaatsing

3.4.1   Algemeen

Op de aanname van een leerling is het aannamebeleid van osg De Ring van Putten van toepassing.

Dit aannamebeleid is geformuleerd in de notitie “ Aannamebeleid brugklassen”. De medezeggenschapsraad van de school heeft m.b.t. dit aannamebeleid een positief advies gegeven.

Dit aannamebeleid is opgenomen te lezen op onze website: www.deringvanputten.nl.

 

3.4.3 Plaatsing in de atheneumbrugklas

Voor plaatsing in de atheneumbrugklas gelden de volgende eisen:

– De leerling heeft van de basisschool het enkelvoudige schooladvies ‘atheneum’, ‘vwo’ of ‘gymnasium’ gekregen en

– uit het onderwijskundig rapport blijkt dat er geen belemmeringen zijn op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied om de leerling te plaatsen in een atheneumbrugklas.

3.5      Plaatsing bij klasgenoten

Ouders/verzorgers kunnen op het inschrijfformulier aangeven bij welke vriendjes/vriendinnetjes zij de leerling bij voorkeur geplaatst zien. De school zal met deze wens zoveel mogelijk rekening houden, maar kan niet garanderen dat deze daadwerkelijk gehonoreerd wordt. Zij moet onder andere rekening houden met het niveau van de leerlingen, de aantallen per klas.

 

  1. Passend onderwijs

Indien ouders/verzorgers menen dat het kind dat zij willen inschrijven op osg De Ring van Putten in aanmerking komt voor extra zorg en/of ondersteuning zoals bedoeld in de Wet op het Passend Onderwijs dienen zij dit aan te geven op het inschrijfformulier. De school zal vervolgens vaststellen of zij in staat is deze ondersteuning te bieden.

 

5          Kosten ouderbijdrage, schoolbijdrage

Aan elke ouder/verzorger die een leerling inschrijft, worden kosten in rekening gebracht: de vrijwillige ouderbijdrage en de noodzakelijke schoolbijdrage. De Ring van Putten kent een eigen oudervereniging, die, zo is in de statuten van de vereniging bepaald, de bijdragen aan excursies, culturele activiteiten en het fotojaarboek int en beheert. Daarnaast berekent de school via de schoolbijdrage zelf aan de ouders door: de huur van het kluisje, de tekendoos, de kosten van enkele verzekeringen, de kosten van (examen)papier en blocs en een aantal excursies die niet onder het beheer van de oudervereniging vallen. Leerlingen kunnen hiervan slechts gebruik maken als deze factuur voldaan wordt.
De ouderbijdrage en de schoolbijdrage zijn niet terugvorderbaar.