* algemeen

Algemeen deel, behorend bij ieder afdelingsspecifiek deel

Dit is de schoolgids voor de ouders en/of verzorgers van de leerlingen van openbare scholengemeenschap De Ring van Putten. In deze schoolgids staat alle belangrijke informatie over het schooljaar 2021-2022, zoals: belangrijke data, vakanties, financiële zaken, overgangsnormen. Misschien zal deze informatie niet op al uw vragen antwoord geven. Als u nadere informatie wenst, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. (Voor een printbaar bestand van dit algemene deel, vindt u onderaan een link).

Wij wensen u en uw zoon of dochter veel succes in het komende schooljaar.

Jeroen Werleman,
rector

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres
Telefoon
E-mail school
E-mail rector

Website

Groenewoudlaan 25, 3201 LP Spijkenisse
Postbus 175, 3200 AD Spijkenisse
0181 – 457144
info@deringvanputten.nl
wrl@deringvanputten.nl (de heer J. Werleman)
www.deringvanputten.nl

Ruimte voor verschillen op De Ring van Putten

Het onderwijs op De Ring van Putten biedt ruimte voor verschillen tussen leerlingen. De school richt zich op het ontwikkelen van ‘eigenaarschap’ bij de leerlingen door ze op dagelijkse basis naast vaste programmaonderdelen ook eigen keuzes te laten maken. Zo is er een ‘talentprogramma’ dat open staat voor alle leerlingen. Tijdens deze lessen kunnen de leerlingen zich gedurende een periode van een aantal weken verdiepen in een thema of vaardigheid waarin zij interesse hebben, of waarover zij graag meer te weten willen komen. Deze lessen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld sport, techniek, cultuur, internationalisering of wetenschap.

Er zijn ‘vakuren’, bedoeld voor leerlingen die baat hebben bij extra contacttijd voor hun schoolvakken. Dit kunnen zowel leerlingen zijn die moeite hebben met de lesstof en behoefte hebben extra ondersteuning, begeleiding en de mogelijkheid om vragen te stellen als leerlingen die zich willen verdiepen in de lesstof.

Bovendien kunnen leerlingen kiezen voor werkuren. Tijdens deze uren werken zij onder toezicht op school aan hun schoolwerk. Afhankelijk van de aard van het werkuur werken zij individueel in stilte, of kunnen zijn zich laten ondersteunen door de toezichthoudende docent.

Schoolorganisatie

de heer J. Werleman
mevrouw M. Dedeci MEL
mevrouw A.A. Wellens
mevrouw drs. M. Amsink
mevrouw A. Stoute /
mevrouw V.L. Sundermann
de heer T.P. Dinjens
mevrouw R.R. Goedhoop
mevrouw M. Willemstijn
de heer E.C. Naber
de heer R.G.D. Wittenberg
de heer H.J. Bode MEM
de heer W.O.C. Goossens
mevrouw I.I. Broer MA
mevrouw L.J. Engelen MED
de heer R.H. Snijder

rector
conrector
afdelingsleider brugklas
afdelingscoördinator brugklas
afdelingscoördinator brugklas

afdelingsleider mavo
afdelingscoördinator mavo
afdelingscoördinator mavo
afdelingscoördinator mavo
afdelingsleider havo
afdelingscoördinator havo
afdelingscoördinator havo
afdelingsleider vwo
afdelingscoördinator vwo
afdelingscoördinator vwo

BEVOEGD GEZAG

Osg De Ring van Putten is een school van Onderwijsgroep Galilei. De onderwijsgroep omvat het openbaar voortgezet onderwijs op Voorne-Putten/Rozenburg.

Bestuurder van de onderwijsgroep is de heer mr. drs. P.R. Slier.

Het adres van het bestuurskantoor is: Hossenbosdijk 14-16, 3232 PX Brielle
Het postadres is: postbus 5, 3230 AA Brielle

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS  Utrecht

Algemene telefoonnummer van de Inspectie van het Onderwijs is: 088-669 60 00.
Het faxnummer van de inspectie is 088-669 60 50. Website: www.onderwijsinspectie.nl

Ouders en leerlingen kunnen vragen aan de Rijksoverheid stellen door te bellen met het telefoonnummer 1400. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl.

VERTROUWENSINSPECTEUR

Indien sprake is van ongewenste intimiteiten kan een leerling daarmee uiteraard naar zijn coach, teamleider of counselor stappen. Er is echter ook een mogelijkheid om contact te zoeken met een vertrouwensinspecteur. Deze is bereikbaar op 0900 – 111 3 111.

Maandbrief

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van alle actuele zaken die met de school te maken hebben. Om daarvoor te zorgen, ontvangt u digitaal de maandbrief voor de ouders van onze leerlingen. Die maandbrief zullen wij iedere eerste vrijdag van de maand mailen.

Lestijden

Dit schooljaar gelden de volgende lestijden:

1e        08:30 – 09:10 uur
(vrije keuze in extra vakuur of een ingeroosterd begeleidingsuur)
2e        09:10 – 10:30 uur (ingeroosterde les)
pauze 25 minuten van 10:30 – 10:55 uur
3e       10:55 – 12:15 uur (ingeroosterde les)
pauze 30 minuten van 12:15 – 12:45 uur
4e       12:45 – 14:05 uur (ingeroosterde les)
 pauze 15 minuten van 14:05 – 14:20 uur
5e       14:20 – 15:40 uur
(ingeroosterde les of vrije keuze in talentuur)

Daarbij kan het 5e uur ook gesplitst worden op onderstaande wijze:

5e       14:20 – 15:00 uur (vrije keuze in extra vakuur, werkuur of talentuur)
15:00 – 15:40 uur (vrije keuze in extra vakuur, werkuur of talentuur)

 

Vakanties

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

ma 18 oktober 2021 t/m vr 22 oktober 2021
ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022
ma 28 februari 2022 t/m vr 4 maart 2022
ma 18 april 2022
ma 25 april 2022 t/m vr 6 mei 2022
do 26 mei 2022 t/m vr 27 mei 2022
ma 6 juni 2022
ma 11 juli 2022 t/m vr 19 augustus 2022

BEPERKING LESUITVAL EN SCHOOLVERZUIM

De school heeft beleid ontwikkeld om lesuitval en schoolverzuim te beperken. Zij heeft dit vastgelegd in het jaarplan. De medezeggenschapsraad van onze school heeft hiermee ingestemd.

 Lesuitval

Ter beperking van de lesuitval worden jaarlijks maatregelen genomen:

 • Activiteiten die lesuitval veroorzaken, zoals centrale proefwerken, schoolonderzoeken, buitenlandse reizen, projecten en de ontvangst van leerlingen van basisscholen worden zoveel mogelijk gebundeld in de daarvoor bestemde drie weken in het schooljaar. De meeste leerlingen blijven in hun schoolritme en lesuitval in de rest van het schooljaar wordt voorkomen;
 • Vergadermomenten van werkgroepen enzovoort worden zoveel mogelijk ingeroosterd. De school heeft wekelijks vaste vergadermomenten.
 • Lesuitval door ziekte van docenten wordt waar mogelijk voorkomen door de toewijzing van 2 invaluren per week bij docenten, uitgaande van een docent met een volledige betrekking.
 • Daarnaast heeft de school een aantal organisatorische maatregelen in het jaarplan opgenomen waardoor lesuitval zoveel mogelijk beperkt wordt.

 Schoolverzuim

Ter beperking van schoolverzuim zijn de volgende maatregelen genomen:

 • de school maakt duidelijke afspraken met ouders en leerlingen over de wijze waarop de school op de hoogte wordt gesteld van legitiem schoolverzuim;
 • Het ondersteunend personeel controleert via het leerlingadministratieprogramma van de school, of de leerlingen al dan niet aanwezig zijn. Is schoolverzuim niet gemeld, dan neemt de school contact op met de ouders en/of leerling;
 • verzuim wordt per afdeling zorgvuldig geregistreerd;
 • de school neemt in het geval van verzuim contact op met ouders en/of leerling.

Daarnaast is met de leerplichtambtenaar een procedure afgesproken indien een leerling regelmatig te laat komt. In deze procedure is opgenomen wanneer ouders en uiteindelijk de leerplichtambtenaar erbij worden betrokken.

Vakantie buiten de schoolvakanties

Het is wettelijk niet mogelijk vakantie op te nemen buiten de schoolvakanties. Slechts in twee gevallen kan de school hiervoor toestemming geven:

 • om medische of sociale redenen is het noodzakelijk tijdens de normale lessen vakantie op te nemen;
 • door de vakantieregeling van de werkgever van een van de ouders is het noodzakelijk buiten de reguliere schoolvakanties met vakantie te gaan. Dat betekent dat geen enkele schoolvakantie in het jaar gebruikt kan worden. In principe is dit slechts mogelijk in de twee weken voor het begin van de zomervakantie.

 

Ouders kunnen toestemming vragen door het indienen van een schriftelijk verzoek bij de afdelingscoördinator. Zij moeten dit verzoek uiterlijk twee maanden van tevoren doen.

Is de vakantie van één van de ouders de oorzaak, dan moet een werkgeversverklaring worden meegestuurd. Een aanvraag kan ingediend worden als ouders in geen enkele schoolvakantie hun vakantie kunnen opnemen.

Wij wijzen u erop dat het hier een wettelijke regeling en geen schoolregeling betreft.

Leerlingenstatuut en schoolreglement

Onze school kent een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn geregeld. U vindt hierin ook de klachtenregeling. Daarnaast zijn in een schoolreglement de huisregels binnen de school opgenomen. De onderwijsgroep Galilei heeft eveneens een klachtenregeling. De regelingen staan op de website van de school.

In dit kader hebben wij ook een Klachtenregeling discriminatie, racisme, agressief gedrag en seksuele intimidatie. Ook deze regeling staat op de website.

“Met beeld -en filmmateriaal wordt conform de wet AVG omgegaan”.

CONVENANT schoolveiligheid

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nissewaard hebben met elkaar, de gemeente Nissewaard en met de politie een convenant gesloten. Het convenant bevat afspraken op hoofdlijnen over de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid tussen scholen, politie, gemeente en Openbaar Ministerie. Het gaat om sociale schoolveiligheid die betrekking heeft op de gedragingen zoals onder andere intimidatie, geweld, vernieling, drugs, alcohol en wapenbezit. Het convenant schoolveiligheid staat op de website van de school.

ROOKVRIJ SCHOOLPLEIN

De Ring is een ‘gezonde school’. Dat betekent dat er in de lessen aandacht wordt besteed aan een gezonde levensstijl. De schoolkantine heeft het keurmerk ‘Gezonde Schoolkantine’ en verkoopt een verantwoord aanbod. Roken wordt ontmoedigd; een rookvrij schoolterrein past hier bij. Het is voor iedereen verboden om op het terrein van de school te roken.

Wat te doen bij schoolverzuim en te laat komen?
Wanneer een leerling door ziekte of omstandigheden niet in staat is om naar school te komen, dan meldt een ouder dit telefonisch voor 08.00 uur: 0181-457144.

Dit mag niet per e-mail!

WEER-BETER-MELDING

Wanneer een leerling na ziekte weer hersteld is en de lessen kan hervatten, kan de ouder een e-mail met een betermelding sturen naar beter@deringvanputten.nl 

 BEZOEK AAN HUISARTS, TANDARTS, ORTHODONTIST, ENZovoort

Een ouder of verzorger geeft op de dag van de afspraak – of eerder als dat mogelijk is – per e-mail aan de school door:
– De naam en de klas van de leerling;
– de datum en het tijdstip van de afspraak en de tijd waarop de leerling vermoedelijk weer terug is.
E-mail dit bericht naar: absentie@deringvanputten.nl

Men kan de verhindering ook telefonisch aan de school doorgeven: 0181-457144.

 VERZOEK OM VERLOF

Verzoek voor bijzonder verlof /extra vrije dagen kan per e-mail aangevraagd worden: absentie@deringvanputten.nl.

Let op:

 • Vermeld in het verzoek voor- en achternaam en klas van de leerling;
 • omschrijf duidelijk de reden van de verlofaanvraag.
 • Indien een leerling ziek naar huis gaat, meldt deze zich eerst af bij de balie.
 • Regelmatig terugkerend ongeoorloofd verzuim of te laat komen, geeft de school door aan de leerplichtambtenaar. 

Keuze-uren voor alle leerlingen

Bij Ruimte voor verschillen op De Ring van Putten is te lezen dat op onze school de leerlingen lessen kiezen die aansluiten bij hun individuele onderwijs- en ontwikkelbehoefte. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

 • Leerlingen maken wekelijks vóór een vast moment via Zermelo hun keuzes voor de volgende week;
 • indien leerlingen na dit moment hun keuzes willen aanpassen, kan dat zolang daar in de les van de keuze ruimte is;
 • iedere leerling volgt per week minimaal drie keuze-uren van 40 minuten elk;
 • ieder keuze-uur telt voor één uur -dat geldt ook voor een dubbel werkuur. Een uitzondering hierop vormen de talenturen die twee lesuren duren: deze tellen mee voor twee uren;
 • leerlingen mogen meer dan drie keuze-uren kiezen;
 • soms zullen leerlingen naar aanleiding van het inzicht van de docent en/of de coach bepaalde keuze-uren moeten volgen -bijvoorbeeld vanwege hun ontwikkeling of resultaten met betrekking tot een vak. Deze leerlingen mogen deze verplicht te volgen lessen combineren met hun eigen keuze-uren en zouden zo wekelijks meer dan drie keuze-uren kunnen volgen;
 • indien een leerling door onverhoopte omstandigheden niet het minimaal aantal keuze-uren kan volgen (bijvoorbeeld vanwege afwezigheid door ziekte), bespreekt de leerling dit met de afdelingscoördinator;
 • lessen die horen bij een ‘stream’ worden voor het gehele schooljaar gekozen.

 Gymnastiekkleding

Tijdens de gymnastieklessen dienen de leerlingen sportkleding te dragen. De gymnastiek- en sportzalen mogen alleen met binnensportschoenen (zonder zwarte zool) of op blote voeten worden betreden.

Gymzalen

De school heeft drie eigen gymnastiekzalen. Hier worden zoveel mogelijk van de gymlessen gegeven. Indien noodzakelijk, roosteren we een aantal van de lessen in zalen buiten de school in.

Buitengym

Gedurende de periode tot aan de herfstvakantie en vanaf de meivakantie maken we tijdens de gymlessen gebruik van de sportvelden van Hockey Vereniging Spijkenisse (HVS). De velden van HVS liggen aan het begin van de Maaswijkweg, enkele minuten van onze school. Wij raden onze leerlingen af kostbaarheden mee te nemen naar het sportveld; deze kunnen daar gemakkelijk kwijtraken, omdat we er minder toezicht op kunnen houden dan wanneer we gebruikmaken van de sporthal binnen onze school. Wij adviseren leerlingen dan ook eventuele waardevolle spullen in hun kluiskastje op te bergen.

Kluiskastjes

De leerlingen kunnen in een kluiskastje voorwerpen van waarde zoals rekenapparaten, boeken, kledingstukken opbergen.

Er geldt een huursom per kastje per leerling, daarnaast moet een waarborgsom voor het slot met bijbehorende sleutels worden voldaan. Voor het sluiten van een kluiskastje mag alleen een slot gebruikt worden dat door de school is uitgereikt.

Pauzestewards

Op De Ring van Putten zijn wij samen verantwoordelijk voor een veilige, prettige omgeving. Een schone school waar leerlingen elkaar aanspreken, hoort daarbij. Om dit te bereiken werkt de school met ‘pauzestewards’. Dit zijn leerlingen die tijdens de pauzes samen met enkele ‘coaches’ –medewerkers van de school- toezicht houden. Als er rommel op de grond ligt, vragen de stewards aan de leerlingen om dit op te ruimen. Dit is inmiddels een succesvolle manier van werken: er ligt bijna geen rommel meer op de grond en de stewards hoeven maar weinig leerlingen aan te spreken. Het gevolg is dat wij het corvee hebben kunnen afschaffen! In de brugklasafdeling zijn het brugklasleerlingen die toezicht houden en in de rest van het gebouw leerlingen uit de derde klassen. Aan het begin van het schooljaar krijgen de stewards een training, zodat zij precies weten wat er van hen verwacht wordt en zij goed voorbereid aan hun taak kunnen starten.

Over de coach

Op De Ring van Putten zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor een deel van de inhoud van hun lesrooster. Zij moeten hierbij keuzes maken. Lees hierover meer bij Ruimte voor verschillen op De Ring van Putten.

 • Hoe maak je de juiste keuzes? Het kan verleidelijk zijn om vooral ‘leuke lessen’ te kiezen, maar dat is niet altijd een verstandige keuze. Daarom heeft iedere leerling op De Ring een coach. Deze helpt de leerlingen bij het maken van de juiste keuzes, bij het stellen van doelen en bij het plannen van schooltaken en bespreekt de behaalde resultaten met de leerlingen. De coach is de rots in de branding voor iedere leerling!
 • Leerlingen in klas 1, 2 & 3 hebben een klassencoach. Deze is er voor de ‘klassenzaken’ en ziet zijn/haar klas iedere week. Daarnaast is de klassencoach de persoonlijke coach van de leerlingen uit zijn/haar klas.
 • Vanaf klas 4 hebben alle leerlingen een persoonlijke coach.
 • Leerlingen van klas 4 en hoger geven bij de start van het schooljaar aan door welke docenten zij bij voorkeur gecoacht zouden willen worden. Hiermee probeert de school zo veel mogelijk rekening te houden.
 • De persoonlijke coach en de leerlingen spreken af wanneer zij elkaar zien. Deze momenten staan niet in het rooster.
 • Er is tweemaal per jaar een ‘COL-gesprek’: een gesprek tussen de coach, de ouders en de leerling. De leerling speelt in dit gesprek een belangrijke rol: hij/zij bepaalt de onderwerpen en vertelt waarmee hij/zij de afgelopen tijd bezig is geweest en wat punten van aandacht zijn. Indien gewenst, kunnen ouders op afspraak ook met vakdocenten spreken.

 ZORGCOÖRDINATOR

Mevrouw T.M.C.M. Heeres is de zorgcoördinator van onze school. Alle ondersteunigs- en zorgzaken met betrekking tot de leerlingen vallen onder haar verantwoordelijkheid en zij ziet erop toe dat deze goed op elkaar zijn afgestemd.

DE VERTROUWENSPERSONEN / COUNSELORS

Leerlingen hebben wel eens problemen. Vaak kunnen zij hun hart luchten bij een vriend, ouder of coach. Maar soms is dat niet voldoende. Dan kunnen leerlingen een afspraak maken met de vertrouwenspersoon van hun keuze.

De taak van deze vertrouwensgroep bestaat onder meer uit de sociaal- emotionele ondersteuning van leerlingen die daar op een bepaald moment behoefte aan hebben.

Mevrouw Acosta en de heer Julien vormen de  interne vertrouwensgroep van de school.

Daarnaast heeft Onderwijsgroep Galilei twee externe vertrouwenspersonen tot wie men zich kan wenden:

Mevrouw A. van Dalen
06-24854744
annetvandalen@enver.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

En

de heer H. Schaarman
06 24693274  | 085 486 70 70
harryschaarman@enver.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

BESPREKING IN HET ONDERSTEUNINGSTEAM (OT)

In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken die door de teamleider zijn aangemeld. Het doel is de hulpvraag van het team en leerling te verhelderen, passend onderwijs mogelijk te maken en de ontwikkeling van de leerling te waarborgen aan de hand van handelingsgerichte adviezen voor het onderwijs. De onderwijsvraag staat hier centraal.

CASUSGERICHT OVERLEG

Tijdens zowel het ondersteuningsteamoverleg als het casusgericht overleg is de onderwijsbehoefte van de leerling mede uitgangspunt van het gesprek over de leerling.

Het casusgericht overleg heeft onder andere als doel: geschikt onderwijs en hulpverlening voor de leerling te zoeken en/of te bieden. Bij dit overleg wordt één leerling besproken. Aanwezig zijn: de teamleider, de zorgcoördinator, de coach, de leerling en de ouders. De ouders en de leerling zijn altijd aanwezig bij een casusgericht overleg. Externen zijn ook hierbij aanwezig, maar per leerling wordt bepaald welke externen uitgenodigd zullen worden. Indien nodig kunnen worden uitgenodigd de leerplichtambtenaar, de politie, de schoolmaatschappelijk werker, bureau Jeugdzorg, de jeugdverpleegkundige, de begeleider Passend Onderwijs en de CJG medewerker.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Mevrouw S. Schild, in dienst bij Enver, is de vaste schoolmaatschappelijk werker van de school. Het schoolmaatschappelijk werk biedt ondersteuning en coaching aan leerlingen met sociaal-emotionele-, gedrags- en of gezinsproblemen. De ondersteuning is preventief en kortdurend van aard, met gemiddeld zeven gesprekken per aanmelding. Mocht blijken dat een meer intensieve hulpverlening nodig is, kan zij begeleiden naar het Jongeren Ondersteuning Team en/of huisarts voor passende hulpverlening.

De coach of een afdelingscoördinator kan leerlingen, bij de zorgcoördinator van de school, aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk. Dit gebeurt in overleg met de leerling. Ouders kunnen ook op eigen initiatief hun zoon of dochter aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Contactgegevens:

saskiaschild@enver.nl

Aanwezig op school: woensdag en donderdag.

Maandag en dinsdag is zij werkzaam op een andere school, maar dat is zij wel bereikbaar via bovenstaand e-mailadres. Telefoonnummer: 0643085686

ROTS- EN WATER (WEERBAARHEIDSTRAINING)

Rots- en Watertraining is een weerbaarheidsprogramma dat gebruik maakt van psycho-fysieke didactiek. Het kan ondersteunend zijn voor leerlingen die hinder ondervinden van het feit dat zij te teruggetrokken zijn, of juist te dominant.

Met behulp van veel fysieke oefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangeleerd. Het doel van dit programma is jongeren te leren hun energie op een positieve manier in te zetten en hun zelfrespect en respect voor anderen te vergroten.

Deze training wordt verzorgd door gecertificeerde Rots- & Watertrainers.

HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN OP DE SCHOOL

Aan de school zijn twee jeugdverpleegkundigen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden, Marit van Tilborgh en Eefje Prins. De jeugdverpleegkundige ziet de leerlingen een aantal keer op het voortgezet onderwijs, in klas 1 en 3.

 Klas 1
In het eerste schooljaar heeft iedere leerling met de jeugdverpleegkundige een gesprek op school. Samen praten zij over hoe het met de leerling gaat. Tijdens dit gesprek kunnen zij vragen stellen over hun gezondheid en ontwikkeling. Voordat het gesprek plaatsvindt ontvangt de leerling twee vragenlijsten om in te vullen. De antwoorden worden samen besproken tijdens het gesprek. Daarnaast zal de jeugdverpleegkundige de leerling ook wegen en meten.

Vooraf zal de jeugdverpleegkundige aan de coach vragen hoe het met de leerling gaat. De gesprekken en vragenlijsten worden altijd vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming worden gegevens niet met ouders en school gedeeld.

 Klas 3
In klas 3 vult de leerling de digitale gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid in. De vragenlijst bestaat uit vragen over gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijgt de leerling een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien met de resultaten van de vragenlijst en handige tips. Aan de hand van de resultaten of als de leerling dat zelf wil, nodigt de jeugdverpleegkundige de leerling uit voor een gesprek. De gesprekken en digitale gezondheidsvragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming worden gegevens niet met ouders en school gedeeld.

Vragen?
Heeft u of uw kind een vraag aan de jeugdverpleegkundige? Neem dan contact op met een van de jeugdverpleegkundigen die aan De Ring van Putten verbonden zijn:

Marit van Tilborgh en Eefje Prins, telefoonnummer: 0181-237100, E-mail: cjgnissewaard@cjgrijnmond.nl

Het CJG, alles onder één dak
Het CJG bij u in de buurt is dé plek waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging. Als het nodig is biedt het CJG advies en ondersteuning. Naast jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG of voor handige links naar deze website: www.cjgnissewaard.nl

JOT, JEUGD ONDERSTEUNING TEAM

De verantwoording voor het bieden van jeugdhulp voor kinderen/jongeren en gezinnen valt onder de verantwoording van de gemeentes in Nederland. Ook de gemeente Nissewaard is verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp. De gemeente heeft hiervoor Jeugd Ondersteunings Teams (JOT’s) opgericht, waar kinderen, jongeren en ouders terecht kunnen voor ondersteuning bij het opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Binnen een JOT werken professionals met verschillende deskundigheid samen onder regie van de gemeente. Op die manier kan direct met het gezin bekeken worden welke oplossingen passen bij hun vragen of problemen. En kan er gestart worden met ondersteuning aan het kind, jongere en/of gezin. Gemeente Nissewaard heeft vier JOT’s opgericht, verbonden aan verschillende wijken in de gemeente. Het JOT is ook een schakel in de boven regionale zorg zoals: jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Evenals Veilig Thuis; meldpunt voor (vermoedens van) kindermishandeling.

Bereikbaarheid JOT: Dagelijks bereikbaar op nummer 0181-237100

Bereikbaarheid Veilig Thuis: 010-4128110

SISA

De Ring van Putten is aangesloten op het SISA-signaleringssysteem.

Wat is SISA?

SISA is een afkorting voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor Signaleren en Samenwerken).

Soms ondervindt een kind problemen bij het opgroeien. Om het kind en zijn of haar ouders daarbij te helpen, kan het gebeuren dat er meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat de hulpverleners dat van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen dat de ouders of verzorgers de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun samenwerking met elkaar beter verlopen, zodat ze de juiste resultaten behalen.

Het SISA-signaleringssysteem houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind.


Wat betekent SISA voor ouders en kinderen?

SISA zorgt ervoor dat de instanties die hulp bieden beter met elkaar gaan samenwerken zodat ouders en hun kind(eren) verzekerd zijn van de beste hulp.

Privacy in SISA

SISA heeft een privacyreglement, daarin is vastgelegd dat met de gegevens van de betrokken jongeren zeer zorgvuldig wordt omgegaan.

Mediatheek
In de mediatheek van De Ring van Putten kunnen leerlingen terecht om boeken te lenen, informatie te zoeken, te studeren en om op de computer te werken.

De collectie bestaat uit naast Nederlandse en jeugdliteratuur uit Franse, Duitse en Engelse boeken en informatieve werken. Om materiaal te lenen, hebben de leerlingen hun schoolpas nodig. Dit is gratis. In de mediatheek hangt een overzicht met de openingstijden.

De mediatheek heeft een geautomatiseerde catalogus en uitleenadministratie. Via de webcatalogus kunnen leerlingen (ook vanuit huis) boeken zoeken, reserveren en verlengen.

Hiervoor dient eenmalig een account te worden aangemaakt. Klik hier voor de handleiding.

Voor het te laat terugbezorgen wordt een boete berekend die voor een deel ten goede komt aan het Liliane Fonds.

K’68

K’68 is de leerlingenvereniging van de school. Onder begeleiding van een aantal docenten organiseren de leerlingen van K’68 buitenschoolse activiteiten waaraan alle leerlingen van De Ring kunnen deelnemen. Dit zijn bijvoorbeeld sportactiviteiten en schoolfeesten.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De Ring van Putten telt acht leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen.

De personeelsgeleding
Marianne Kranendonk
Yvonne Rigter
Henk Stengs
Leontine Engeleln

De geleding ouders en leerlingen
Namens de ouders:
Marion Warmerdam
Jenny Langeveld

Namens de leerlingen:
2 vacatures

Henk Stengs zit de vergaderingen van de MR en de PMR (de personeelsgeleding van de MR) voor. Zijn e-mailadres is: stn@deringvanputten.nl

De Ring van Putten maakt deel uit van Onderwijsgroep Galilei. De onderwijsgroep heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad worden de ouders en de medewerkers van De Ring van Putten vertegenwoordigd door respectievelijk Marion Warmerdam en Eric Naber.

Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging van onze scholengemeenschap wordt door de ouders gekozen. De rector -en in voorkomende gevallen de conrector- zijn bij de vergaderingen van de oudervereniging aanwezig. De taak van de oudervereniging kan globaal als volgt worden omschreven:

 • het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • het kweken van belangstelling voor de school bij de ouders;
 • het bevorderen van de bloei van de school;
 • het bevorderen van die activiteiten (nodig en wenselijk) die niet tot de taak van de overheid behoren en
 • het geven van advies, gevraagd en ongevraagd, op diverse terreinen, aan de schoolleiding.

De oudervereniging is als volgt samengesteld:

Astrid van der Bend, voorzitter
Jessica Sooijs-Vingerling, penningmeester
Danielle Heijndijk, secretaris
Priya Koelfad, lid

Jeroen Werleman, rector en adviserend lid

 Contact tussen school en ouders

De leerling en de coach hebben in beginsel contact met elkaar. Als ouder bent u natuurlijk ook betrokken bij het leerproces van uw zoon/dochter. Daarom vindt er op uitnodiging van uw zoon/dochter twee keer per jaar een COL-gesprek plaats. Dit is een gesprek tussen de coach, ouders en leerling.

COL-GESPREKKEN

Tweemaal per jaar nodigt uw zoon/dochter u uit voor een COL-gesprek -een gesprek tussen de coach, de ouders en de leerling. In dit gesprek wordt teruggeblikt en vooruitgekeken en gaat het over de plannen, ambities  U kunt hier natuurlijk terecht met uw vragen en/of opmerkingen.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen om met een docent, coach, afdelingscoördinator of afdelingsleider een afspraak te maken.

Ouderbijdragen

Algemeen

Het Rijk beschrijft vier categorieën schoolkosten:

Categorie 1: lesmateriaal

Dit heeft kortweg betrekking op de lesboeken (zoals leerboeken, werkboeken en tabellenboeken) die een leerling per leerjaar nodig heeft.
à De kosten die hierbij behoren, zijn voor de school. De schoolboeken zijn voor de ouders gratis.

Categorie 2: persoonsgebonden materiaal

Dit gaat om de kosten van voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat (zoals een atlas, woordenboeken, rekenmachine, schriften, schrijfmateriaal).
à De kosten die hierbij behoren, zijn voor de ouders.

Categorie 3: elektronische informatiedragers
Elektronische informatiedragers, zoals een laptop of tablet. De Ring van Putten werkt dit schooljaar nog niet met een laptop voor alle leerlingen.

à De voor zo’n apparaat, zouden voor de ouders zijn. Maar -zoals gezegd- dat is op onze school nu nog niet aan de orde. Indien ouders geen apparaat zouden aanschaffen, moet de school voor een volwaardig alternatief zorgen.

Categorie 4: kosten voor extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma
Dit zijn de kosten van schoolreizen en overige uitjes (bijvoorbeeld het uitje voor examenleerlingen) en alle overige activiteiten die de school buiten de lessen om en ten behoeve van de leerlingen (of een groep leerlingen) organiseert.
à De school kan de ouders een vrijwillige bijdrage vragen voor deze extra activiteiten. De school mag leerlingen niet van deelname uitsluiten indien de ouders deze bijdrage niet voldoen.

De ouderbijdrage 2021-2022

Bij aanvang van het schooljaar brengt de school de ouders/verzorgers een aantal kosten in rekening die op de volgende wijze verdeeld zijn:

De noodzakelijk ouderbijdrage

Wij noemen deze kosten ‘noodzakelijk’, omdat ze betrekking hebben op uitgaven waaraan de school veel belang hecht en waarvan zij vindt dat ze noodzakelijk zijn om de leerlingen optimaal aan het onderwijsproces te kunnen laten deelnemen.

Het gaat aan de ene kant om kosten voor zaken waarvan de ouders zelf bepalen of zij er gebruik van maken, zoals de huur van een kluisje, een tekendoos van de school, een proefwerkbloc van de school of een verzekering via de school. Maar tegelijkertijd kunnen leerlingen op school nauwelijks zonder kluisje, moeten zij over een tekendoos beschikken en vindt de school het belangrijk dat zij verzekerd zijn.

Aan de andere kant heeft dit deel van de bijdrage betrekking op de bijdragen die de school moet betalen aan reproductie- en auteursrechten die uit het gebruik van lesmateriaal voortvloeien en op het gebruik van aanvullende software. In de examenklassen havo en vwo sluiten de leerlingen het vak lichamelijke opvoeding af met ‘sportoriëntatie’. Voor de extra kosten die hieruit voortvloeien vanwege de inhuur van externe partners, wordt aan de ouders van deze leerlingen vanaf de tweede klas een bedrag in rekening gebracht.

De bijdrage aan de oudervereniging

Dit deel van de ouderbijdrage wordt beheerd door de oudervereniging. Zij stelt de hoogte van deze bijdrage jaarlijks vast en zij legt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst waarvoor alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd, verantwoording af over haar uitgaven. De uitgaven waaraan de oudervereniging de ouderbijdrage besteedt, hebben over het algemeen betrekking op: attenties ‘lief en leed’ voor leerlingen en medewerkers, een bijdrage aan het fotojaarboek voor examenleerlingen, een bijdrage aan culturele activiteiten (bijvoorbeeld via de CJP-pas) en excursies.

Vrijwillig

Zowel de ‘noodzakelijk ouderbijdrage’ als de ‘bijdrage aan de oudervereniging’ zijn vrijwillig. Alle leerlingen kunnen profiteren/gebruikmaken van alle uitgaven die uit deze bijdrage voldaan worden. Hierop zijn echter twee uitzonderingen:

De huur van het kluisje (per leerjaar) en

de aanschaf van een tekenetui met inhoud (eenmalig, in de brugklas).

De school raadt het weliswaar sterk aan om hiervan gebruik te maken, maar de school stelt het niet verplicht. Kortom: ouders kunnen ervoor kiezen hiervan geen gebruik te maken en de kosten ervan niet te voldoen. Andersom kunnen ouders hun kind geen gebruik laten maken van een kluisje of de tekendoos laten leveren indien zij de bijbehorende kosten niet voldoen.

Op de jaarlijkse factuur zullen de ouders worden gewezen op het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Er wordt hun ook uiteengezet hoe zij kunnen aangeven indien zij hiervan (delen) niet voldoen.

Wat als ouders de bijdrage niet betalen?

Zoals gezegd: de school zal geen onderscheid maken tussen leerlingen van wie de ouders wel en niet betalen. Zowel de oudervereniging als de school voeren al jaren het beleid dat, zolang slechts enkele ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen, álle leerlingen aan alle activiteiten en programma’s kunnen deelnemen die van de ouderbijdrage worden betaald.

Tegelijkertijd geldt: de faciliteiten staan of vallen met de bereidheid van de ouders de bijdrage te betalen.

Kortom: afhankelijk van het aantal mensen dat de ouderbijdrage heeft voldaan zal jaarlijks vastgesteld moeten worden of de activiteiten die hiervan betaald worden daadwerkelijk kunnen worden georganiseerd.

Een voorbeeld van zo’n activiteit is de vierdeklasreis.

De vierdeklasreis

De buitenlandse reizen in de vierde klas maken al decennia onlosmakelijk deel uit van onze school. Voor veel leerlingen zijn deze reizen het hoogtepunt van hun schooltijd. De school stelt zich daarom ten doel zich telkens tot het uiterste in te spannen om deze ook onder de huidige wetgeving rondom vrijwillige ouderbijdrage te blijven organiseren. Hierbij gelden een vorm en voorwaarden die passen bij de financiële omstandigheden. Kortom: Er moeten voldoende betalende deelnemers zijn om de reis voor alle deelnemers te kunnen organiseren.

 

kosten brugklas
 
vrijwillige ouderbijdrage  €         35,00
schoolbijdrage  €         45,00
huur kluisje  €         13,31 €11 + 21% btw
borg slot kluisje  €         19,00
tekendoos  €         22,50
totaal    €     134,81    

 

 

2e klas en hoger mavo  havo vwo vwo 6 tto
vrijwillige ouderbijdrage € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00
tto-bijdrage nvt nvt nvt € 485,00
schoolbijdrage € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00
huur kluisje € 13,31 € 13,31 € 13,31 € 13,31
sportoriëntatie (€60,00 t.b.v. examenjaar; verdeeld over 4 jaar (havo) en 5 jaar (vwo) nvt € 15,00 € 12,00 € 12,00
totaal € 93,31 € 108,31 € 105,31 € 590,31

 

Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs

De gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs is samengesteld door besturenorganisaties, ouderorganisaties en de organisatie voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De schoolleiding sluit zich aan bij de doelstelling van deze gedragscode, het realiseren van transparantie en beheersbaarheid van de schoolkosten voortgezet onderwijs, en neemt deze gedragscode dan ook als uitgangspunt. De school is opgenomen op een zogenaamde witte lijst van scholen, een lijst van scholen die zich houden aan de gedragscode. 

 Het boekenpakket

De leerlingen maken gebruik van een boekenpakket. De organisatie omtrent het beheer van dit pakket, zoals de uitgifte en inname zijn in handen van de firma Van Dijk. Ouders dienen zelf zorg te dragen voor de aanvraag van het boekenpakket van hun kind. Dit gebeurt via de website van Van Dijk: www.vandijk.nl. Aan het einde van het schooljaar informeert de school de ouders over de werkwijze. Voor het gebruik van het boekenpakket brengt de school de ouders geen kosten in rekening.

 Werkboeken

Sommige vakken maken gebruik van werkboeken. Echter: niet in alle werkboeken mogen de leerlingen schrijven. Welke boeken dit betreft, is te lezen op de boekenlijst die de leerlingen bij hun boekenpakket ontvangen. Hun docenten zullen hen hier ook op wijzen.

Mocht een leerling onverhoopt schrijven in een werkboek waarin dit niet is toegestaan, zal Van Dijk de vervangingskosten in rekening brengen.

Lessentabel cursus 2021-2022

 

Brugklas 2 mavo 2 havo 2 vwo 3 mavo 3 havo 3 vwo 4 mavo 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo
ak 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4
bec 2 2 4 2 4
bg/men 1 1 1 1
bi 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4
ch 2
ckv 1 2 2 0
du 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4
ec 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4
eio 1 1 1
en 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
fa 4 4 4 2 2 2 4 4 2 3 4 3
gs 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4
hv/te 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2
inf 2 2 4 2 4
kua 1 0 2 1 2
la 3
lo 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 1 2 1
lo2 4 4
ma 2 2 2
mu 2 2 2 2 2 2 2 2 2
na 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4
ne 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4
progr 2
sk 4 2 2 4 4 2 4 4 4
wA 4 4 4 4 4
wB 4 4 4 4 4
wi 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
werkuur klassikaal 4 4 4 4
kwt* 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 40 40 41 56 35 36 61 60 49 67 56 70
 

* keuzewerktijd brugklas minimaal 3 verplichte keuzes en overige leerjaren 5 verplichte keuzes.

 De resultaten van ons onderwijs

Op verschillende plaatsen in deze schoolgids hebben wij geschreven dat wij meer met ons onderwijs willen dan alleen hoge percentages geslaagden. We willen leerlingen goed voorbereiden op hun intrede in de maatschappij zodat ze daarin, in werk en vrije tijd, een welbewuste rol kunnen vervullen. De kennismaking, op verschillende manieren, met cultuur en sport in de brede zin van het woord speelt daarbij een belangrijke rol.

Toch is onze eerste doelstelling ervoor te zorgen dat leerlingen met het hoogst mogelijk diploma onze school verlaten. Als u die doelstelling met ons deelt, zijn de examenresultaten van onze school belangrijk.

Voor een vergelijking van de examenresultaten hebben wij het volgende overzicht samengesteld van de afgelopen schooljaren: 

Slagingspercentage eindexamen

2021                            2020                            2019                            2018

in %     M         H         V          M         H          V          M         H          V            M         H         V

94        89        87        98        98        100      95        89        87            97        83        94