* algemeen

Algemeen deel, behorend bij ieder afdelingsspecifiek deel

Dit is de schoolgids voor de ouders en/of verzorgers van de leerlingen van openbare scholengemeenschap De Ring van Putten. In deze schoolgids kunt u alle belangrijke informatie vinden over het schooljaar 2022-2023: belangrijke data, vakanties, financiële zaken, overgangsnormen. Misschien zal deze informatie niet op al uw vragen antwoord geven. Als u nadere informatie wenst, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. 

Namens alle medewerkers van De Ring van Putten wens ik u en uw kind veel succes in het komende schooljaar. 

Jeroen Werleman, 
rector 

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres
Telefoon
E-mail school
E-mail rector

Website

Groenewoudlaan 25, 3201 LP Spijkenisse
Postbus 175, 3200 AD Spijkenisse
0181 – 457144
info@deringvanputten.nl
wrl@deringvanputten.nl (de heer J. Werleman)
www.deringvanputten.nl

De opdracht van de school

De leerlingen starten hun onderwijscarrière op De Ring van Putten als (bijna) puber en als zij hun diploma hebben behaald, stappen zij als jongvolwassene over naar hun vervolgopleiding. Onze school is een belangrijke partner bij het vormingsproces dat de leerlingen in de tussenliggende periode doorlopen.  

Op De Ring van Putten bereiden wij de leerlingen niet alleen voor op het succesvol afronden van hun middelbare schoolopleiding, maar ook op hun deelname aan onze maatschappij. Hierbij richt de school zich op hun rol als leerling, student op een vervolgopleiding en professional.

Dit vinden wij belangrijk

De wereld verandert voortdurend. Dat is altijd al zo geweest, maar soms volgen die veranderingen elkaar snel op. Dit is bijvoorbeeld onder invloed van de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Maar de afgelopen jaren hebben wij gezien dat ook actuele ontwikkelingen ingrijpend invloed kunnen hebben op ons dagelijks (school)leven. Denk hierbij aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen in deze veranderende wereld hun weg weten te vinden en hun doelen weten te bereiken.  

 Het onderwijs op De Ring van Putten is daarom ‘toekomstbestendig’. Dat houdt in dat de school de leerlingen niet alleen voorbereidt op het succesvol afleggen van hun eindexamen, maar dat zij ook de vaardigheden en houding aanleren die zij nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de snel veranderende en globaliserende samenleving. Hierbij houden wij rekening met de individuele onderwijs- en ontwikkelbehoeften en dat leerlingen goed begeleid moeten worden bij het realiseren hiervan: “De Ring van Putten, klaar voor jouw toekomst”.  

Ruimte voor verschillen

Om onze doelen te bereiken, bieden wij ruimte aan de verschillen die er tussen leerlingen zijn. Wij leren onze leerlingen om hun persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen te stellen en de keuzes te maken om ervoor te zorgen dat zij deze doelen bereiken. Dit doen wij door ze op dagelijkse basis naast vaste programmaonderdelen ook eigen keuzes te laten maken.

Zo is er een ‘talentprogramma’ dat open staat voor alle leerlingen. Tijdens deze lessen kunnen de leerlingen zich gedurende een periode van een aantal weken verdiepen in een thema of vaardigheid waarin zij interesse hebben, of waarover zij graag meer te weten willen komen. Deze lessen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld sport, techniek, cultuur, internationalisering of wetenschap. Deze programma’s dragen bij aan de oriëntatie op de profielkeuze (het ‘vakkenpakket’) en de vervolgopleiding. 

Er zijn ‘vakuren’, bedoeld voor leerlingen die baat hebben bij extra contacttijd voor hun schoolvakken. Dit kunnen zowel leerlingen zijn die moeite hebben met de lesstof en behoefte hebben extra ondersteuning, begeleiding en de mogelijkheid om vragen te stellen als leerlingen die zich willen verdiepen in de lesstof. 

Bovendien kunnen leerlingen kiezen voor werkuren. Tijdens deze uren werken zij onder toezicht op school aan hun schoolwerk. Afhankelijk van de aard van het werkuur werken zij individueel in stilte, of kunnen zijn zich laten ondersteunen door de toezichthoudende docent. 

Schoolorganisatie

de heer J. Werleman
mevrouw M. Dedeci MEL
mevrouw A.A. Wellens
mevrouw drs. M. Amsink
mevrouw A. Stoute
de heer T.P. Dinjens
mevrouw R.R. Goedhoop
mevrouw M. Willemstijn
mevrouw V.L. Sundermann
de heer R.G.D. Wittenberg
de heer H.J. Bode MEM
mevrouw J.F. van Vugt
mevrouw I.I. Broer MA
mevrouw L.J. Engelen MED
de heer R.H. Snijder

rector
conrector
afdelingsleider brugklas
afdelingscoördinator brugklas
afdelingscoördinator brugklas
afdelingsleider mavo
afdelingscoördinator mavo
afdelingscoördinator mavo
afdelingscoördinator mavo
afdelingsleider havo
afdelingscoördinator havo
afdelingscoördinator havo
afdelingsleider vwo
afdelingscoördinator vwo
afdelingscoördinator vwo

E-mail school: info@deringvanputten.nl 
E-mail rector: wrl@deringvanputten.nl (de heer J. Werleman) 

BEVOEGD GEZAG 

Osg De Ring van Putten is een school van Onderwijsgroep Galilei. De onderwijsgroep omvat het openbaar voortgezet onderwijs op Voorne-Putten/Rozenburg. 

Bestuurder van de onderwijsgroep is de heer mr. drs. P.R. Slier. 

Het adres van het bestuurskantoor is: Hossenbosdijk 14-16, 3232 PX Brielle
Het postadres is: postbus 5, 3230 AA Brielle 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS  Utrecht 

Algemene telefoonnummer van de Inspectie van het Onderwijs is: 088-669 60 00.
Het faxnummer van de inspectie is 088-669 60 50. Website: www.onderwijsinspectie.nl 

Ouders en leerlingen kunnen vragen aan de Rijksoverheid stellen door te bellen met het telefoonnummer 1400. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl. 

 VERTROUWENSINSPECTEUR 

Indien sprake is van ongewenste intimiteiten kan een leerling daarmee uiteraard naar zijn coach, teamleider of counselor stappen. Er is echter ook een mogelijkheid om contact te zoeken met een vertrouwensinspecteur. Deze is bereikbaar op 0900 – 111 3 111. 

Maandbrief

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van alle actuele zaken die met de school te maken hebben. Om daarvoor te zorgen, ontvangt u digitaal de maandbrief voor de ouders van onze leerlingen. Die maandbrief zullen wij iedere eerste vrijdag van de maand mailen.

Lestijden

Dit schooljaar gelden de volgende lestijden:

1e        08:30 – 09:10 uur
(vrije keuze in extra vakuur of een ingeroosterd begeleidingsuur)
2e        09:10 – 10:30 uur (ingeroosterde les)
pauze 25 minuten van 10:30 – 10:55 uur
3e       10:55 – 12:15 uur (ingeroosterde les)
pauze 30 minuten van 12:15 – 12:45 uur
4e       12:45 – 14:05 uur (ingeroosterde les)
 pauze 15 minuten van 14:05 – 14:20 uur
5e       14:20 – 15:40 uur
(ingeroosterde les of vrije keuze in talentuur)

Daarbij kan het 5e uur ook gesplitst worden op onderstaande wijze:

5e       14:20 – 15:00 uur (vrije keuze in extra vakuur, werkuur of talentuur)
15:00 – 15:40 uur (vrije keuze in extra vakuur, werkuur of talentuur)

 

Vakanties

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie (incl Koningsdag)
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

ma 24 oktober 2022 t/m vr 28 oktober 2022
ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023
ma 27 februari 2023 t/m vr 3 maart 2023
ma 10 april 2023
ma 24 april 2023 t/m vr 5 mei 2023
do 18 mei 2023 t/m vr 19 mei 2023
ma 29 mei 2023
ma 10 juli 2023 t/m vr 18 augustus 2023 

BEPERKING LESUITVAL EN SCHOOLVERZUIM  

Lesuitval
Ter beperking van de lesuitval worden jaarlijks maatregelen genomen: 

 • Activiteiten die lesuitval veroorzaken, zoals centrale proefwerken, schoolonderzoeken, buitenlandse reizen, projecten en de ontvangst van leerlingen van basisscholen worden zoveel mogelijk gebundeld in de daarvoor bestemde drie weken in het schooljaar. De meeste leerlingen blijven in hun schoolritme en lesuitval in de rest van het schooljaar wordt voorkomen; 
 • Vergadermomenten van werkgroepen enzovoort worden zoveel mogelijk ingeroosterd. De school heeft vaste vergadermomenten. 
 • De school kent vier ‘organisatiedagen’. Dit zijn lesvrije dagen waarop bijeenkomsten zoals vergaderingen en studiedagen gepland kunnen worden. 
 • Lesuitval door ziekte van docenten wordt waar mogelijk voorkomen door de toewijzing van vaste invaluren aan docenten. 
 • Daarnaast heeft de school een aantal organisatorische maatregelen in het jaarplan opgenomen waardoor lesuitval zoveel mogelijk beperkt wordt. 

Schoolverzuim
Ter beperking van schoolverzuim zijn de volgende maatregelen genomen: 

 • de school maakt duidelijke afspraken met ouders en leerlingen over de wijze waarop de school op de hoogte wordt gesteld van legitiem schoolverzuim; 
 • Het ondersteunend personeel controleert via het leerlingadministratieprogramma van de school, of de leerlingen al dan niet aanwezig zijn. Is schoolverzuim niet gemeld, dan neemt de school contact op met de ouders en/of leerling; 
 • verzuim wordt per afdeling zorgvuldig geregistreerd; 
 • de school neemt in het geval van verzuim contact op met ouders en/of leerling. 

Daarnaast is met de leerplichtambtenaar een procedure afgesproken indien een leerling regelmatig te laat komt. In deze procedure is opgenomen wanneer ouders en uiteindelijk de leerplichtambtenaar erbij worden betrokken. 

Vakantie buiten de schoolvakanties 

Het is wettelijk niet mogelijk vakantie op te nemen buiten de schoolvakanties. Slechts in twee gevallen kan de school hiervoor toestemming geven: 

 • om medische of sociale redenen is het noodzakelijk tijdens de normale lessen vakantie op te nemen; 
 • door de vakantieregeling van de werkgever van een van de ouders is het noodzakelijk buiten de reguliere schoolvakanties met vakantie te gaan. Dat betekent dat geen enkele schoolvakantie in het jaar gebruikt kan worden. In principe is dit slechts mogelijk in de twee weken voor het begin van de zomervakantie. 

Ouders kunnen toestemming vragen door het indienen van een schriftelijk verzoek bij de afdelingscoördinator. Zij moeten dit verzoek uiterlijk twee maanden van tevoren doen. 

Is de vakantie van één van de ouders de oorzaak, dan moet een werkgeversverklaring worden meegestuurd. Een aanvraag kan ingediend worden als ouders in geen enkele schoolvakantie hun vakantie kunnen opnemen. 

Wij wijzen u erop dat het hier een wettelijke regeling en geen schoolregeling betreft. 

Leerlingenstatuut en schoolreglement
Onze school kent een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn geregeld. U vindt hierin ook de klachtenregeling. Daarnaast zijn in een schoolreglement de huisregels binnen de school opgenomen. De onderwijsgroep Galilei heeft eveneens een klachtenregeling. De regelingen staan op de website van de school. 

In dit kader hebben wij ook een Klachtenregeling discriminatie, racisme, agressief gedrag en seksuele intimidatie. Ook deze regeling staat op de website. 

Met beeld -en filmmateriaal wordt conform de wet AVG omgegaan.

CONVENANT SCHOOLVEILIGHEID
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nissewaard hebben met elkaar, de gemeente Nissewaard en met de politie een convenant gesloten. Het convenant bevat afspraken op hoofdlijnen over de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid tussen scholen, politie, gemeente en Openbaar Ministerie. Het gaat om sociale schoolveiligheid die betrekking heeft op de gedragingen zoals onder andere intimidatie, geweld, vernieling, drugs, alcohol en wapenbezit. Het convenant schoolveiligheid staat op de website van de school. 

ROOKVRIJ SCHOOLPLEIN
De Ring is een ‘gezonde school’. Dat betekent dat er in de lessen aandacht wordt besteed aan een gezonde levensstijl. De schoolkantine heeft het keurmerk ‘Gezonde Schoolkantine’ en verkoopt een verantwoord aanbod. Roken wordt ontmoedigd; een rookvrij schoolterrein past hier bij. Het is voor iedereen verboden om op het terrein van de school te roken. 

WAT TE DOEN BIJ SCHOOLVERZUIM EN TE LAAT KOMEN?
HET MELDEN VAN VERZUIM 
Wanneer een leerling door ziekte of omstandigheden niet in staat is om naar school te komen, dan meldt een ouder dit telefonisch voor 08.00 uur: 0181-457144.
Dit mag niet per e-mail.
 
WEER-BETER-MELDING 
Wanneer een leerling na ziekte weer hersteld is en de lessen kan hervatten, kan de ouder een e-mail met een betermelding sturen naar beter@deringvanputten.nl 

BEZOEK AAN HUISARTS, TANDARTS, ORTHODONTIST, ENZOVOORT 
Een ouder of verzorger geeft op de dag van de afspraak – of eerder als dat mogelijk is – per e-mail aan de school door:
– De naam en de klas van de leerling;
– de datum en het tijdstip van de afspraak en de tijd waarop de leerling vermoedelijk weer terug is.
E-mail dit bericht naar: absentie@deringvanputten.nl  

Men kan de verhindering ook telefonisch aan de school doorgeven: 0181-457144. 

VERZOEK OM VERLOF
Verzoek voor bijzonder verlof /extra vrije dagen kan per e-mail aangevraagd worden: absentie@deringvanputten.nl. 

Let op: 

 • Vermeld in het verzoek voor- en achternaam en klas van de leerling; 
 • omschrijf duidelijk de reden van de verlofaanvraag. 
 • Indien een leerling ziek naar huis gaat, meldt deze zich eerst af bij de balie.
 • Regelmatig terugkerend ongeoorloofd verzuim of te laat komen, geeft de school door aan de leerplichtambtenaar.

DE GYMNASTIEKLESSEN
Gymnastiekkleding
Tijdens de gymnastieklessen moeten de leerlingen sportkleding dragen. De gymnastiek- en sportzalen mogen alleen met binnensportschoenen (zonder zwarte zool) of op blote voeten worden betreden.

Gymzalen
De school heeft drie eigen gymnastiekzalen. Deze maken deel uit van het schoolgebouw en hier worden zoveel mogelijk van de gymlessen gegeven. Indien noodzakelijk, roosteren we een aantal van de lessen in zalen buiten de school in. 

Buitengym
In de periode tot aan de herfstvakantie en vanaf de meivakantie maken we tijdens de gymlessen gebruik van de sportvelden van Hockey Vereniging Spijkenisse (HVS). De velden van HVS liggen aan het begin van de Maaswijkweg, enkele minuten van onze school. Wij raden onze leerlingen af kostbaarheden mee te nemen naar het sportveld of de kleedkamer van de sporthal; deze kunnen daar gemakkelijk kwijtraken. Wij adviseren leerlingen dan ook eventuele waardevolle spullen in hun kluiskastje op te bergen. 

Kluiskastjes
De leerlingen kunnen een kluiskastje huren om persoonlijke eigendommen en hun schoolspullen in op te bergen. Voor het gebruik wordt een jaarlijkse huursom in rekening gebracht. 

Pauzestewards
Op De Ring van Putten zijn wij samen verantwoordelijk voor een veilige, prettige omgeving. Een schone school waar leerlingen elkaar aanspreken, hoort daarbij. Om dit te bereiken, werkt de school met ‘pauzestewards’. Dit zijn leerlingen die tijdens de pauzes samen met enkele ‘pauzecoaches’ –medewerkers van de school- toezicht houden. Als er rommel op de grond ligt, vragen de stewards aan de leerlingen om dit op te ruimen. Dit is inmiddels een succesvolle manier van werken: er ligt bijna geen rommel meer op de grond en de stewards hoeven maar weinig leerlingen aan te spreken. Het gevolg is dat wij de corveediensten enkele jaren geleden hebben kunnen afschaffen. In de brugklasafdeling zijn het brugklasleerlingen die toezicht houden en in de rest van het gebouw leerlingen uit de derde klassen. Aan het begin van het schooljaar krijgen de stewards een training, zodat zij precies weten wat er van hen verwacht wordt en zij goed voorbereid aan hun taak kunnen starten. 

Over de coach
Op De Ring van Putten zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor een deel van de inhoud van hun lesrooster. Zij moeten hierbij keuzes maken. Lees hierover meer bij Ruimte voor verschillen op De Ring van Putten. 

 • Hoe maak je de juiste keuzes? Het kan verleidelijk zijn om vooral ‘leuke lessen’ te kiezen, maar dat is niet altijd een verstandige keuze. Daarom heeft iedere leerling op De Ring een coach. Deze helpt de leerlingen bij het maken van de juiste keuzes, bij het stellen van doelen en bij het plannen van schooltaken en bespreekt de behaalde resultaten met de leerlingen. De coach is de rots in de branding voor iedere leerling! 
 • Leerlingen in klas 1, 2 & 3 hebben een klassencoach. Deze is er voor de ‘klassenzaken’ en ziet zijn/haar klas iedere week. Daarnaast is de klassencoach de persoonlijke coach van de leerlingen uit zijn/haar klas. 
 • Vanaf klas 4 hebben alle leerlingen een persoonlijke coach.  
 • Leerlingen van klas 4 en hoger geven bij de start van het schooljaar aan door welke docenten zij bij voorkeur gecoacht zouden willen worden. Hiermee probeert de school zo veel mogelijk rekening te houden. 
 • De persoonlijke coach en de leerlingen spreken af wanneer zij elkaar zien. Deze momenten staan niet in het rooster. 
 • Er is tweemaal per jaar een ‘COL-gesprek’: een gesprek tussen de coach, de ouders en de leerling. De leerling speelt in dit gesprek een belangrijke rol: hij/zij bepaalt de  onderwerpen en vertelt waarmee hij/zij de afgelopen tijd bezig is geweest en wat punten van aandacht zijn. Indien gewenst, kunnen ouders op afspraak ook met vakdocenten spreken.

ZORG OP SCHOOL

ZORGCOÖRDINATOR 
Mevrouw J. Wittenberg is de zorgcoördinator van onze school. Alle ondersteunigs- en zorgzaken met betrekking tot de leerlingen vallen onder haar verantwoordelijkheid en zij ziet erop toe dat deze goed op elkaar zijn afgestemd.

DE VERTROUWENSPERSONEN / COUNSELORS 
Leerlingen hebben wel eens problemen. Vaak kunnen zij hun hart luchten bij een vriend, ouder of coach. Maar soms is dat niet voldoende. Dan kunnen leerlingen een afspraak maken met de vertrouwenspersoon van hun keuze. 

De taak van deze vertrouwensgroep bestaat onder meer uit de sociaal- emotionele ondersteuning van leerlingen die daar op een bepaald moment behoefte aan hebben. 

Mevrouw Acosta en de heer Julien vormen de  interne vertrouwensgroep van de school. 

Daarnaast heeft Onderwijsgroep Galilei twee externe vertrouwenspersonen tot wie men zich kan wenden:
Mevrouw A. van Dalen
06-24854744
annetvandalen@enver.nl
W
erkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

De heer H. Schaarman
06 24693274  | 085 486 70 70 
harryschaarman@enver.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

BESPREKING IN HET ONDERSTEUNINGSTEAM (OT)
In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken die door de teamleider zijn aangemeld. Het doel is de hulpvraag van het team en leerling te verhelderen, passend onderwijs mogelijk te maken en de ontwikkeling van de leerling te waarborgen aan de hand van handelingsgerichte adviezen voor het onderwijs. De onderwijsvraag staat hier centraal.

CASUSGERICHT OVERLEG
Tijdens zowel het ondersteuningsteamoverleg als het casusgericht overleg is de onderwijsbehoefte van de leerling mede uitgangspunt van het gesprek over de leerling. 

Het casusgericht overleg heeft onder andere als doel: geschikt onderwijs en hulpverlening voor de leerling te zoeken en/of te bieden. Bij dit overleg wordt één leerling besproken. Aanwezig zijn: de teamleider, de zorgcoördinator, de coach, de leerling en de ouders. De ouders en de leerling zijn altijd aanwezig bij een casusgericht overleg. Externen zijn ook hierbij aanwezig, maar per leerling wordt bepaald welke externen uitgenodigd zullen worden. Indien nodig kunnen worden uitgenodigd de leerplichtambtenaar, de politie, de schoolmaatschappelijk werker, bureau Jeugdzorg, de jeugdverpleegkundige, de begeleider Passend Onderwijs en de CJG medewerker. 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 
Mevrouw Gaby Bakker, in dienst bij Enver, is de vaste schoolmaatschappelijk werker van de school. Het schoolmaatschappelijk werk biedt ondersteuning en coaching aan leerlingen met sociaal-emotionele-, gedrags- en of gezinsproblemen. De ondersteuning is preventief en kortdurend van aard, met gemiddeld zeven gesprekken per aanmelding. Mocht blijken dat een meer intensieve hulpverlening nodig is, kan zij begeleiden naar het Jongeren Ondersteuning Team en/of huisarts voor passende hulpverlening. 

De coach of een afdelingscoördinator kan leerlingen, bij de zorgcoördinator van de school, aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk. Dit gebeurt in overleg met de leerling. Ouders kunnen ook op eigen initiatief hun zoon of dochter aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Contactgegevens:  

gabybakker@enver.nl
Aanwezig op school: dinsdag en donderdag 

Op de overige dagen is zij bereikbaar via bovenstaand e-mailadres. Telefoonnummer: 06-86841013 

ROTS- EN WATERTRAINING (WEERBAARHEIDSTRAINING) 
Rots- en Watertraining is een weerbaarheidsprogramma dat gebruik maakt van psycho-fysieke didactiek. Het kan ondersteunend zijn voor leerlingen die hinder ondervinden van het feit dat zij te teruggetrokken zijn, of juist te dominant. 

Met behulp van veel fysieke oefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangeleerd. Het doel van dit programma is jongeren te leren hun energie op een positieve manier in te zetten en hun zelfrespect en respect voor anderen te vergroten. 

Deze training wordt verzorgd door gecertificeerde Rots- & Watertrainers. 

HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN OP DE SCHOOL 
Aan de school zijn twee jeugdverpleegkundigen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden, Marit van Tilborgh en Eefje Prins. De jeugdverpleegkundige ziet de leerlingen een aantal keer op het voortgezet onderwijs, in klas 1 en 3. 

Klas 1
In het eerste schooljaar heeft iedere leerling met de jeugdverpleegkundige een gesprek op school. Samen praten zij over hoe het met de leerling gaat. Tijdens dit gesprek kunnen zij vragen stellen over hun gezondheid en ontwikkeling. Voordat het gesprek plaatsvindt ontvangt de leerling twee vragenlijsten om in te vullen. De antwoorden worden samen besproken tijdens het gesprek. Daarnaast zal de jeugdverpleegkundige de leerling ook wegen en meten. 

Vooraf zal de jeugdverpleegkundige aan de coach vragen hoe het met de leerling gaat. De gesprekken en vragenlijsten worden altijd vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming worden gegevens niet met ouders en school gedeeld. 

Klas 3
In klas 3 vult de leerling de digitale gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid in. De vragenlijst bestaat uit vragen over gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijgt de leerling een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien met de resultaten van de vragenlijst en handige tips. Aan de hand van de resultaten of als de leerling dat zelf wil, nodigt de jeugdverpleegkundige de leerling uit voor een gesprek. De gesprekken en digitale gezondheidsvragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming worden gegevens niet met ouders en school gedeeld.

Vragen?
Heeft u of uw kind een vraag aan de jeugdverpleegkundige? Neem dan contact op met een van de jeugdverpleegkundigen die aan De Ring van Putten verbonden zijn:
Marit van Tilborgh en Eefje Prins, telefoonnummer: 0181-237100, E-mail: cjgnissewaard@cjgrijnmond.nl 

Het CJG, alles onder één dak
Het CJG bij u in de buurt is dé plek waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging. Als het nodig is biedt het CJG advies en ondersteuning. Naast jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG of voor handige links naar deze website: www.cjgnissewaard.nl 

JOT, JEUGD ONDERSTEUNING TEAM
De verantwoording voor het bieden van jeugdhulp voor kinderen/jongeren en gezinnen valt in Nederland onder de verantwoording van de gemeentes. De gemeente Nissewaard heeft hiervoor Jeugd Ondersteunings Teams (JOT’s) opgericht, waar kinderen, jongeren en ouders terecht kunnen voor ondersteuning bij het opgroeien, de ontwikkeling en de opvoeding. Binnen een JOT werken professionals met verschillende deskundigheid samen onder regie van de gemeente. Op die manier kan direct met het gezin bekeken worden wat passende oplossingen zijn. En kan er gestart worden met ondersteuning aan het kind, jongere en/of het gezin. De gemeente Nissewaard heeft vier JOT’s opgericht, verbonden aan verschillende wijken in de gemeente. Het JOT is ook een schakel in de bovenregionale zorg zoals: jeugdbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en Veilig Thuis; het meldpunt voor (vermoedens van) kindermishandeling. 

Bereikbaarheid JOT: dagelijks bereikbaar op nummer 0181-237100. 

Bereikbaarheid Veilig Thuis: 010-4128110 

SISA
De Ring van Putten is aangesloten op het SISA-signaleringssysteem. 

Wat is SISA?
SISA is een afkorting voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor Signaleren en Samenwerken). 

Soms ondervindt een kind problemen bij het opgroeien. Om het kind en zijn of haar ouders daarbij te helpen, zijn er soms meerdere instanties tegelijkertijd betrokken. Dan is het belangrijk dat de hulpverleners dat van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen dat de ouders of verzorgers de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun samenwerking met elkaar beter verlopen, zodat ze de juiste resultaten behalen. 

Het SISA-signaleringssysteem houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. 

Wat betekent SISA voor ouders en kinderen?
SISA zorgt ervoor dat de instanties die hulp bieden beter met elkaar gaan samenwerken zodat ouders en hun kind(eren) verzekerd zijn van de beste hulp.  

Privacy in SISA
SISA heeft een privacyreglement, daarin is vastgelegd dat met de gegevens van de betrokken jongeren zeer zorgvuldig wordt omgegaan. 

Mediatheek
In de mediatheek van De Ring van Putten kunnen leerlingen terecht om boeken te lenen, informatie te zoeken, te studeren en om op de computer te werken. 

De collectie bestaat uit naast Nederlandse en jeugdliteratuur uit Franse, Duitse en Engelse boeken en informatieve werken. Om materiaal te lenen, hebben de leerlingen hun schoolpas nodig. Dit is gratis. In de mediatheek hangt een overzicht met de openingstijden. 

De mediatheek heeft een geautomatiseerde catalogus en uitleenadministratie. Via de online webcatalogus kunnen leerlingen (ook vanuit huis) boeken zoeken, reserveren en verlengen. Daar zijn bovendien de mediatheekregels in te zien. 

Voor het te laat terugbezorgen wordt een boete berekend die voor een deel ten goede komt aan het Liliane Fonds. 

K’68
K’68 is de leerlingenvereniging van de school. Onder begeleiding van een aantal docenten organiseren de leerlingen van K’68 buitenschoolse activiteiten waaraan alle leerlingen van De Ring kunnen deelnemen. Dit zijn bijvoorbeeld sportactiviteiten en schoolfeesten. 

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van De Ring van Putten telt acht leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. 

De personeelsgeleding
Henk Stengs, voorzitter
Marianne Kranendonk, secretaris
Yvonne Rigter
Jeroen Nieuwstraten
De geleding ouders en leerlingen

Namens de ouders:

Jenny Langeveld
vacature

Namens de leerlingen:
2 vacatures 

Henk Stengs zit de vergaderingen van de MR en de PMR (de personeelsgeleding van de MR) voor. Zijn e-mailadres is: stn@deringvanputten.nl 

De Ring van Putten maakt deel uit van Onderwijsgroep Galilei. De onderwijsgroep heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad worden de ouders en de medewerkers van De Ring van Putten vertegenwoordigd door Eric Naber namens het personeel en voor de oudergeleding is een vacature. 

Oudervereniging
Het bestuur van de oudervereniging van onze scholengemeenschap wordt door de ouders gekozen. De rector -en in voorkomende gevallen de conrector- zijn bij de vergaderingen van de oudervereniging aanwezig. De taak van de oudervereniging kan globaal als volgt worden omschreven: 

 • het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage; 
 • het kweken van belangstelling voor de school bij de ouders; 
 • het bevorderen van de bloei van de school; 
 • het bevorderen van die activiteiten (nodig en wenselijk) die niet tot de taak van de overheid behoren en
  het geven van advies, gevraagd en ongevraagd, op diverse terreinen, aan de schoolleiding. 

De oudervereniging is als volgt samengesteld:
Astrid van der Bend, voorzitter
Priya Koelfad, secretaris
Vacature, lid, 2x 

Jeroen Werleman, rector en adviserend lid

Het e-mailadres van de oudervereniging is: oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl 

Contact tussen school en ouders
De leerling en de coach hebben in beginsel contact met elkaar. Als ouder bent u natuurlijk ook betrokken bij het leerproces van uw zoon/dochter. Daarom vindt er op uitnodiging van uw zoon/dochter twee keer per jaar een COL-gesprek plaats. Dit is een gesprek tussen de coach, ouders en leerling.

COL-GESPREKKEN
Tweemaal per jaar nodigt uw zoon/dochter u uit voor een COL-gesprek -een gesprek tussen de coach, de ouders en de leerling. In dit gesprek wordt teruggeblikt en vooruitgekeken en gaat het over de plannen, ambities  U kunt hier natuurlijk terecht met uw vragen en/of opmerkingen. 

Uiteraard kunt u ook contact opnemen om met een docent, coach, afdelingscoördinator of afdelingsleider een afspraak te maken.

Ouderbijdragen

Jaarlijks brengt de school de ouders/verzorgers een bijdrage in rekening die de school gebruikt om leerlingebonden kosten van te voldoen -denk hierbij aan de huur van een kluiskastje en de aanschaf van een tekendoos. Anderzijds gaat het om leerlingkosten van meer algemene aard, zoals verzekeringen, de aanschaf van toetspapier, een bijdrage aan de licentiekosten en de sportoriëntatie in de examenklassen havo en vwo.

Het Rijk beschrijft vier categorieën schoolkosten:
Categorie 1: lesmateriaal
Dit heeft kortweg betrekking op de lesboeken (zoals leerboeken, werkboeken en tabellenboeken) die een leerling per leerjaar nodig heeft.
à De kosten die hierbij behoren, zijn voor de school. De schoolboeken zijn voor de ouders gratis. 

Categorie 2: persoonsgebonden materiaal
Dit gaat om de kosten van voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat (zoals een atlas, woordenboeken, rekenmachine, schriften, schrijfmateriaal).
à De kosten die hierbij behoren, zijn voor de ouders.

Categorie 3: elektronische informatiedragers
Elektronische informatiedragers, zoals een laptop of tablet. De Ring van Putten werkt vanaf dit schooljaar met een laptop in alle brugklassen.  

à De kosten voor de aanschaf of huur van zo’n apparaat zijn voor de ouders.
Ouders voor wie het dragen van de kosten bezwaarlijk is, kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld, indien zij voldoen aan de inkomenstoets die deze stichting hanteert. De ouders van de aankomende brugklasleerlingen zijn over de financiële consequenties op de hoogte gesteld. 

Indien ouders geen apparaat zouden (willen) aanschaffen, moet de school voor een volwaardig alternatief zorgen.  

Categorie 4: kosten voor extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma
Dit zijn de kosten van schoolreizen en overige uitjes (bijvoorbeeld het uitje voor examenleerlingen) en alle overige activiteiten die de school buiten de lessen om en ten behoeve van de leerlingen (of een groep leerlingen) organiseert.
à De school kan de ouders een vrijwillige bijdrage vragen voor deze extra activiteiten. De school mag leerlingen niet van deelname uitsluiten indien de ouders deze bijdrage niet voldoen. 

De ouderbijdrage 2022-2023
Bij aanvang van het schooljaar brengt de school de ouders/verzorgers een aantal kosten in rekening die op de volgende wijze verdeeld zijn: 

De noodzakelijk ouderbijdrage
Wij noemen deze kosten ‘noodzakelijk’, omdat ze betrekking hebben op uitgaven waaraan de school veel belang hecht en waarvan zij vindt dat ze noodzakelijk zijn om de leerlingen optimaal aan het onderwijsproces te kunnen laten deelnemen.  

Het gaat aan de ene kant om kosten voor zaken waarvan de ouders zelf bepalen of zij er gebruik van maken, zoals de huur van een kluisje, een tekenetui die samengesteld is door en volgens de eisen van de school, een proefwerkbloc van de school en een verzekering via de school. Maar tegelijkertijd kunnen leerlingen op school nauwelijks zonder kluisje, moeten zij over de juiste tekenspullen beschikken en vindt de school het belangrijk dat zij verzekerd zijn.  

Aan de andere kant heeft dit deel van de bijdrage betrekking op de bijdragen die de school moet betalen aan reproductie- en auteursrechten die uit het gebruik van lesmateriaal voortvloeien en op het gebruik van aanvullende software. In de examenklassen havo en vwo sluiten de leerlingen het vak lichamelijke opvoeding af met ‘sportoriëntatie’. Voor de extra kosten die hieruit voortvloeien vanwege de inhuur van externe partners, wordt aan de ouders van deze leerlingen vanaf de tweede klas een bedrag in rekening gebracht. 

De bijdrage aan de oudervereniging 
Dit deel van de ouderbijdrage wordt beheerd door de oudervereniging. Zij stelt de hoogte van deze bijdrage jaarlijks vast en zij legt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst waarvoor alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd, verantwoording af over haar uitgaven. De uitgaven waaraan de oudervereniging de ouderbijdrage besteedt, hebben over het algemeen betrekking op: attenties ‘lief en leed’ voor leerlingen en medewerkers, een bijdrage aan het fotojaarboek voor examenleerlingen, een bijdrage aan culturele activiteiten (bijvoorbeeld via de CJP-pas) en excursies.
De oudervereniging realiseert zich dat de ouders van onze leerlingen vanwege actuele ontwikkelingen geconfronteerd worden met tal van prijsstijgingen. Hoewel deze stijgingen ook betrekking hebben op de uitgaven van de oudervereniging heeft zij besloten ook het aankomende schooljaar de bijdrage aan de oudervereniging niet te verhogen. 

Vrijwillig
Zowel de ‘noodzakelijk ouderbijdrage’ als de ‘bijdrage aan de oudervereniging’ zijn vrijwillig. Alle leerlingen kunnen profiteren/gebruikmaken van alle uitgaven die uit deze bijdrage voldaan worden. Hierop zijn echter twee uitzonderingen: 

De huur van het kluisje (per leerjaar) en
de aanschaf van een tekenetui met inhoud (eenmalig, in de brugklas).  

De school raadt het weliswaar sterk aan om hiervan gebruik te maken, maar de school stelt het niet verplicht. Kortom: ouders kunnen ervoor kiezen hiervan geen gebruik te maken en de kosten ervan niet te voldoen. Andersom kunnen ouders hun kind geen gebruik laten maken van een kluisje of het tekenetui laten leveren indien zij de bijbehorende kosten niet voldoen. 

Op de jaarlijkse factuur zullen de ouders worden gewezen op het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Er wordt hun ook uiteengezet hoe zij kunnen aangeven indien zij hiervan (delen) niet voldoen. 

Wat als ouders de bijdrage niet betalen?
Zoals gezegd: de school zal geen onderscheid maken tussen leerlingen van wie de ouders wel en niet betalen. Zowel de oudervereniging als de school voeren al jaren het beleid dat, zolang slechts enkele ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen, álle leerlingen aan alle activiteiten en programma’s kunnen deelnemen die van de ouderbijdrage worden betaald.  

Tegelijkertijd geldt: de faciliteiten staan of vallen met de bereidheid van de ouders de bijdrage te betalen.  

Kortom: afhankelijk van het aantal mensen dat de ouderbijdrage heeft voldaan zal jaarlijks vastgesteld moeten worden of de activiteiten die hiervan betaald worden daadwerkelijk kunnen worden georganiseerd. 

Een voorbeeld van zo’n activiteit is de vierdeklasreis.

De vierdeklasreis
De buitenlandse reizen in de vierde klas maken al decennia onlosmakelijk deel uit van onze school. Voor veel leerlingen zijn deze reizen het hoogtepunt van hun schooltijd. De school stelt zich daarom ten doel zich telkens tot het uiterste in te spannen om deze ook onder de huidige wetgeving rondom vrijwillige ouderbijdrage te blijven organiseren. Hierbij gelden een vorm en voorwaarden die passen bij de financiële omstandigheden. Kortom: Er moeten voldoende betalende deelnemers zijn om de reis voor alle deelnemers te kunnen organiseren.

Restitutie borg slot kluisje
Tot en met het schooljaar 2021-2022 verhuurde de school kluiskastjes met een hangslot. Voor dit hangslot werd een borgsom in rekening gebracht. Bij het inleveren van het kluisslot werd de borgsom gerestitueerd.
Met ingang van het voorjaar van 2022 heeft de school nieuwe kluisjes in gebruik. Deze kluisjes hebben geen hangslot. Aan de (ouders van de) leerlingen die bij de ingebruikname van de nieuwe kluisjes het hangslot én een volledig ingevuld restitutieformulier hebben ingevuld, wordt de borgsom teruggestort. De hoogte van de borg is afhankelijk van het type hangslot dat is gebruikt. Dit bedrag – €12,50 of €19,00- is per leerling op het restitutieformulier aangegeven. 

Hiervoor heeft de school de volgende werkwijze afgesproken met de afdeling financiën: 

 • voor leerlingen die de school verlaten, wordt de borg teruggestort;
 • voor leerlingen van wie de vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 wordt voldaan, wordt de borgsom hierop in mindering gebracht en
 • aan ouders/verzorgers die aangeven de vrijwillige ouderbijdrage niet te zullen voldoen, wordt de borgsom teruggestort
kosten brugklas         
         
vrijwillige ouderbijdrage  €         35,00      
         
schoolbijdrage    €         45,00      
huur kluisje    €         13,31   €11 + 21% btw 
tekenetui    €         22,50      
         
totaal    €     115,81      

 

2e klas en hoger    mavo   havo   vwo 
         
vrijwillige ouderbijdrage   €         35,00    €         35,00    €            35,00  
         
schoolbijdrage     €         45,00    €         45,00    €            45,00  
huur kluisje     €         13,31    €         13,31    €            13,31  
         
sportoriëntatie (€60,00 t.b.v. examenjaar; verdeeld over 4 jaar (havo) en 5 jaar (vwo)  n.v.t.   €         15,00    €            12,00  
         
totaal     €       93,31    €     108,31    €        105,31  
    Let op: evt. borgsom kluisslot verrekenen 

Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs
De gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs is samengesteld door besturenorganisaties, ouderorganisaties en de organisatie voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De schoolleiding sluit zich aan bij de doelstelling van deze gedragscode, het realiseren van transparantie en beheersbaarheid van de schoolkosten voortgezet onderwijs, en neemt deze gedragscode dan ook als uitgangspunt. De school is opgenomen op een zogenaamde witte lijst van scholen, een lijst van scholen die zich houden aan de gedragscode. 

Het boekenpakket
De leerlingen maken gebruik van een boekenpakket. De organisatie omtrent het beheer van dit pakket, zoals de uitgifte en inname zijn in handen van de firma Van Dijk. Ouders dienen zelf zorg te dragen voor de aanvraag van het boekenpakket van hun kind. Dit gebeurt via de website van Van Dijk: www.vandijk.nl. Aan het einde van het schooljaar informeert de school de ouders over de werkwijze. Voor het gebruik van het boekenpakket brengt de school de ouders geen kosten in rekening.  

Werkboeken
Sommige vakken maken gebruik van werkboeken. Echter: niet in alle werkboeken mogen de leerlingen schrijven. Welke boeken dit betreft, is te lezen op de boekenlijst die de leerlingen bij hun boekenpakket ontvangen. Hun docenten zullen hen hier ook op wijzen. 

Mocht een leerling onverhoopt schrijven in een werkboek waarin dit niet is toegestaan, zal Van Dijk de vervangingskosten in rekening brengen. 

Lessentabel cursus 2022-2022

 

  Brugklas  2 mavo  2 havo  2 vwo  3 mavo  3 havo  3 vwo  4 mavo  4 havo  4 vwo  5 havo  5 vwo  6 vwo 
ak  2  2  2  2  4  2  2  4  2  2  4  2  4 
bec                  2  2  4  2  4 
bg/men  1  1  1  1                   
bi  2  2  2  2  4  2  2  4  4  2  4  2  4 
ch                        2   
ckv          1        2  2    0    
du  2  2  2  2  2  2  2  4  2  2  4  2  4 
ec    2      4  2  2  4  2  2  4  2  4 
eio  1      1      1             
en  4  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  4 
fa    4  4  4  2  2  2  4  4  2  3  4  3 
gs  2  2  2  2  4  2  2  4  2  2  4  4  4 
hv/te  2  2  2  2  4  2  2  4  2  2  2  2  2 
inf                  2  2  4  2  4 
kua                  1  0  2  1  2 
la                          3 
lo   4  2  2  2  4  4  4  2  2  2  1  2  1 
lo2          4      4           
ma                2  2  2       
mu  2  2  2  2          2  2  2  2  2 
na    2  2  2  4  2  2  4  4  2  4  2  4 
ne  4  2  4  4  4  2  2  4  4  2  4  4  4 
progr  2                           
sk          4  2  2  4  4  2  4  4  4 
wA                  4  4  4  4  4 
wB                  4  4  4  4  4 
wi  4  4  4  4  4  4  4  4    0    0   
werkuur klassikaal  4  4  4  4                   
kwt*  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
                           
  39  40  40  41  56  35  36  61  60  49  67  56  70 
 

* keuzewerktijd brugklas minimaal 3 verplichte keuzes en overige leerjaren 5 verplichte keuzes. 

       

De resultaten van ons onderwijs 
Op verschillende plaatsen in deze schoolgids hebben wij geschreven dat wij meer met ons onderwijs willen dan alleen hoge percentages geslaagden. We willen leerlingen goed voorbereiden op hun intrede in de maatschappij zodat ze daarin, in werk en vrije tijd, een welbewuste rol kunnen vervullen. De kennismaking, op verschillende manieren, met cultuur en sport in de brede zin van het woord speelt daarbij een belangrijke rol. 

Toch is onze eerste doelstelling ervoor te zorgen dat leerlingen met het hoogst mogelijk diploma onze school verlaten. Als u die doelstelling met ons deelt, zijn de examenresultaten van onze school belangrijk. 

Voor een vergelijking van de examenresultaten hebben wij het volgende overzicht samengesteld van de afgelopen schooljaren: 

Slagingspercentage eindexamen  

  2022      2021      2020      2019     
  M  H  V  M  H  V  M  H  V  M  H  V 
in %  97  84  87  94  89  87  98  98  100  95  89  87