Over het coronavirus

#16 - 31 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Wij besteden veel tijd aan de afronding van de schoolexamens en de organisatie die de afname hiervan onder de huidige bijzondere omstandigheden vraagt.

Onder de niet-examenleerlingen en hun ouders/verzorgers is hiervoor begrip, maar zij willen vanzelfsprekend ook weten hoe het voor hen verdergaat na 6 april.

Na 6 april

Indien wij vanavond van de overheid te horen krijgen dat de scholen ook na 6 april gesloten blijven, moeten wij vaststellen of onze huidige manier van onderwijs op afstand nog voldoende volstaat. Hierover is binnen de school al overleg.

Wij krijgen via een deel van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers en natuurlijk ook via onze docenten een beeld van het huidige verloop van onderwijs op afstand.

Wat blijkt hieruit? Veel gaat goed en er zijn ook punten die wij mogelijk kunnen aanpassen.

De ervaringen

 • Er zijn verschillende manieren waarop docenten hun lesstof opgeven aan de leerlingen. Sommige leerlingen kunnen goed met deze verschillen omgaan en andere vinden dat lastiger.
 • Er zijn ook verschillende manieren waarop docenten ‘lesgeven’. Sommigen doen dat ‘live’ via teams, anderen via een filmpje en sommigen met een opdracht die gemaild wordt. Ook hier geldt dat niet iedere leerling dezelfde manier prettig vindt.
 • Veel leerlingen blijken serieus met hun schoolwerk bezig te zijn en leveren regelmatig hun werk in, zodat hun docenten het kunnen beoordelen. Er zijn ook leerlingen die (nog?) niet zo hard werken en wat meer gestimuleerd moeten worden.
 • Sommige kinderen missen de persoonlijke uitleg, terwijl andere goed zelfstandig aan de slag kunnen.

Kortom: uit de ervaring die wij nu opdoen, blijkt dat er verschillen zijn in de manieren waarop er met onderwijs op afstand wordt omgegaan en in de wijzen waarop dit wordt beleefd.

Verder hadden wij het al eerder over een aantal praktische zaken waarover de scholen in Nederland zich moeten buigen:

 • Hoe gaan wij om met de overgang naar de volgende klas?
 • Hoe gaan wij straks om met leerlingen die een paar weken geen les op school hebben gekregen?

Veel van de vragen die onze leerlingen en hun ouders/verzorgers hebben, stellen wij ons ook op De Ring van Putten. De komende tijd zullen wij er een aantal van kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

 

#15 - 30 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

De schoolexamens

Zoals inmiddels bekend is, worden de laatste schoolexamens voor de leerlingen uit 4 mavo, 5 havo en 6 vwo in twee perioden afgenomen:

 • De eerste start op 6 april en
 • de tweede op 7 mei

De leerlingen kunnen zelf kiezen in welke periode zij welke toets willen afleggen. Wij willen dit van tevoren weten. In een bericht dat de examenkandidaten vandaag per e-mail hebben ontvangen, staat hoe zij hun keuze moeten opgeven.

Voor de gang van zaken rondom de afname van de schoolexamens in onze gymzalen gelden speciale maatregelen. Deze hebben onder andere te maken met de voorschriften van het RIVM, maar ze gaan ook over de wijze van ziekmelden. De uitgebreide informatie hierover ontvangen de examenkandidaten ook per e-mail.

Wat de zak-slaagregeling in de huidige situatie is, is nog niet bekend gemaakt door de minister van Onderwijs.

Over de herkansingsmogelijkheden informeren wij de examenkandidaten zo snel als dat mogelijk is.

Na 6 april

Voor de examenkandidaten zijn over een aantal belangrijke zaken gelukkig besluiten genomen, of dit zal snel gebeuren.

Voor de overige leerlingen is helaas nog veel onbekend: wanneer starten de lessen weer? Kunnen leerlingen naar de volgende klas bevorderd worden? Moeten toetsen ingehaald worden?

Voor het beantwoorden van een deel van deze vragen is de school afhankelijk van de besluiten die landelijk gemaakt worden. Naar verwachting zal morgen bekend gemaakt worden of de maatregelen die tot en met 6 april gelden al dan niet worden aangepast. Een van die maatregelen is de schoolsluiting.

Mediatheek online

In deze tijd heb je misschien wel tijd om te lezen (voor je lijst, bijvoorbeeld). Ontdek de mogelijkheden om digitale boeken te lezen via de online mediatheek van De Ring.

Met vriendelijke groeten,

​​​​​​​Jeroen Werleman,
rector

 

#14 - 27 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Bereikbaarheid van de school

De school is gesloten. Leerlingen die een schoolexamen moeten inhalen of een computer komen lenen, maken hiervoor altijd eerst een afspraak, zodat zij niet voor een dichte deur staan.

Aangezien veel medewerkers thuis werken, is de school telefonisch beperkt bereikbaar. Voor de komende week geldt:

 • Over het algemeen is de school tot 12:00 uur telefonisch bereikbaar;
 • via e-mail is de school altijd bereikbaar, stuur bij voorkeur een bericht naar de coach;

Aanpassingen inschrijfdatum en intakeproces vervolgopleidingen

Ook vervolgopleidingen zijn gesloten vanwege de coronacrisis. Dit heeft gevolgen voor de inschrijfdatum en het intakeproces van deze opleidingen:

Voor mbo-scholen geldt:

De uiterste inschrijfdatum om toelatingsrecht te behouden, is verplaatst van 1 april naar 1 mei 2020. Het intakeproces dat mbo-scholen hanteren, verschilt per opleiding. Houd de informatie van de mbo-instellingen goed in de gaten. Zij informeren hun aankomende studenten hierover zelf.

Voor hbo en wo geldt:

Voor examenkandidaten die zich al hebben aangemeld voor een hbo- of wo-instelling, of dit nog moeten doen, kunnen er veranderingen zijn in het inschrijf- en intakeproces. Op de website Studiekeuze 123 staan alle veranderingen voor het hoger onderwijs op een rijtje. Deze informatie wordt steeds geactualiseerd.

Tot slot, wens ik iedereen namens de medewerkers van De Ring van Putten een prettig weekend toe.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

 

#13 - 26 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Geen school, tóch leerlingen in het gebouw?

Er mag nu niet ‘fysiek’ lesgegeven worden. Dat betekent dat er géén leerlingen naar school mogen komen voor lessen. Maar zoals inmiddels bekend is, mag dat wel voor het afnemen van schoolexamens. De toetsweek waarin dat gebeurt, start op 6 april, maar er zijn nu al leerlingen die schoolexamens komen inhalen. Gelukkig is er ruimte genoeg, zodat afstand houden geen probleem is.

Wanneer starten de lessen weer?

Je zou je het een paar weken geleden niet kunnen voorstellen, maar er zijn kinderen die nu verzuchten eigenlijk wel weer naar school te willen. Dat komt natuurlijk ook, omdat dit geen vakantie is: er moet thuis aan school gewerkt worden en er mogen geen leuke dingen buitenshuis worden gedaan. Wanneer de lessen weer beginnen, is nog onduidelijk.

De schoolsluiting maakt deel uit van de maatregelen die tot en met 6 april gelden. Gisteravond maakte premier Rutte bekend dat er op dinsdag 31 maart meer duidelijk wordt over hoe met deze maatregelen na 6 april wordt omgegaan. Deze week is in Nederland een onderzoek gestart naar de rol die kinderen en jongeren hebben bij de verspreiding van het virus. De uitkomsten hiervan laten nog een aantal weken op zicht wachten. Minister Slob gaf aan dat hij hierop wil wachten voordat hij een besluit neemt over het al dan niet opheffen van de sluiting van de scholen. Voor Rutte staat dit echter niet vast. Hij zegt dat voor een schoolsluiting is gekozen, omdat er onrust was onder ouders en onderwijspersoneel.

Zoals gisteren geschreven, bereidt onze school zich voor op een situatie waarin ook na 6 april nog geen les gegeven kan worden.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

#12 - 25 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Vandaag een kort bericht; er zijn deze keer niet veel mededelingen vanuit de school.

6 april?

Minister Slob van Onderwijs laat onderzoeken welke rol kinderen en jongeren hebben bij de verspreiding van het coronavirus. Op basis van de uitkomsten wil hij besluiten of de scholen op 7 april weer open kunnen.

Nu is duidelijk dat die uitslag op 6 april nog niet voorhanden is. Wij moeten er dus rekening mee houden dat de schoolsluiting langer zal duren dan eerst vermoed. Dit zal gevolgen hebben voor de wijze waarop wij ons onderwijs op afstand vormgeven. Aanvankelijk was die manier van werken gericht op een periode van ongeveer drie weken, maar nu het waarschijnlijk langer zal duren, zullen we moeten overwegen het een en ander aan te passen.

Natuurlijk informeren wij onze leerlingen en hun ouders/verzorgers hierover zodra er meer bekend is.

Afronden schoolexamens

Gisteravond hebben wij aan examenleerlingen en hun ouders/verzorgers een e-mail gestuurd met informatie over de aangepaste gang van zaken rondom de afname van de laatste schoolexamens en over het vervallen van het eindexamen.

Deze periode staat voor examenkandidaten ook altijd in het teken van het inhalen van toetsen die zij nog niet hebben afgerond. Veel van de afspraken zijn inmiddels gemaakt, andere volgen snel. Als leerlingen hiervoor naar school moeten komen, is dat ook onder de huidige beperkingen toegestaan. Dit benoemt de minister nadrukkelijk in zijn brief van gisteren.

Twee mededelingen naar aanleiding van het ‘coronabericht’ van gisteren:

1. Naar aanleiding van het bericht over het ‘chataanbod’ van Enver -de instelling die het schoolmaatschappelijk werk voor onze school verzorgt. Geef ik op verzoek van onze schoolmaatschappelijk werkster haar telefoonnummer en e-mailadres door:

Saskia Schild, 06-43085686, saskiaschild@enver.nl.

Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen haar persoonlijk en rechtstreeks benaderen als dat nodig is.

2. Indien binnen een gezin geen of onvoldoende computers / laptops zijn om alle kinderen uit het gezin aan school te kunnen laten werken, geef dit dan door aan de coach of de teamcoördinator of -leider. De school zal dan naar een oplossing zoeken.

Tot slot wens ik iedereen succes en gezondheid toe in deze onwerkelijke situatie.

Groeten,

Jeroen Werleman,
rector

 

#11 - 24 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

De eindexamens gaan niet door

Onze examenleerlingen en hun ouders ontvangen hierover een e-mail met meer gedetailleerde informatie. Dit bericht ontvangen zij zo spoedig mogelijk; op dit moment moet er over een paar zaken nog een besluit genomen worden.

Voor de overige geïnteresseerden:

 • Vanochtend heeft minister Slob van Onderwijs besloten dat de eindexamens dit jaar niet zullen doorgaan.
 • De scholen zullen op basis van de schoolexamencijfers moeten beslissen of een leerling is geslaagd.
 • Dit houdt in dat de schoolexamens alsnog zullen moeten worden afgerond.

Zijn alle examenleerlingen nu geslaagd?

Nee. Of een leerling is geslaagd, wordt vastgesteld op basis van de resultaten van het schoolexamen. De minister gaf aan dat er een aangepaste ‘zak-slaagregeling’ zal komen; deze is nu nog niet bekend. Verder moeten de schoolexamens die nu nog niet afgenomen zijn nog door de examenleerlingen worden gemaakt.

Wat betekent dit voor de examenkandidaten van De Ring van Putten?

Zij zullen zich moeten blijven voorbereiden op de laatste schoolexamens en het eventueel inhalen van schoolexamens die zij nog moeten maken.

Wij laten deze examenleerlingen en hun ouders/verzorgers zo snel als mogelijk weten hoe De Ring van Putten met de sinds vandaag veranderde situatie omgaat.

Mogen er nu wel schoolexamens in de school worden afgenomen?

Ja, dat mag. De strengere maatregelen die de overheid gisteren heeft afgekondigd, beperken de ‘vitale sectoren’ niet om hun noodzakelijke activiteiten te verrichten, zolang zij zich houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Tot zover over de (school)examens.

Houd een goed dagritme aan

Juist nu er veel thuis gewerkt wordt door leerlingen en hun ouders is het belangrijk een goed dagritme aan te houden. De vakgroep lichamelijke oefening van De Ring heeft hiervoor een aantal tips op een rijtje gezet. Deze zijn hier te lezen.

Chataanbod Enver
Enver is de organisatie die jeugd- en opvoedhulp biedt in onze regio. Dit doet zij onder andere via schoolmaatschappelijk werk. Saskia Schild is de schoolmaatschappelijk werkster binnen onze school. Ook onder de huidige omstandigheden is deze hulpverlening bereikbaar. Vanwege de beperkingen is dat niet persoonlijk, maar via ‘chat’. Op www.helpff.nl kunnen jongeren en ouders veilig en eventueel anoniem chatten met hulpverleners van Enver. Help ff is er voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Jongeren en ouders kunnen nu chatten met één van hun hulpverleners van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 22:00 uur. Enver hoopt hiermee een helpende hand te bieden aan jongeren en ouders die in deze tijden voor nog meer uitdagingen komen te staan.

Leerlingen zonder computer

Het is vrijwel onmogelijk om zonder computer of laptop (en internet) te kunnen deelnemen aan onderwijs op afstand. Mochten er binnen een gezin te weinig computers zijn voor alle leerlingen uit het gezin of geen computer, neem dan contact op met de coach of team- of afdelingsleider. De school gaat vervolgens op zoek naar de mogelijkheden.

Met vriendelijke groeten,
Jeroen Werleman, rector

 

#10 - 23 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Vandaag is de tweede week waarin de leerlingen onder bijzondere omstandigheden ‘naar school gaan’. We hebben de eerste ervaring opgedaan met onderwijs op afstand: wat gaat er goed en wat kan er beter? Daarover gaat het onder andere in dit bericht.

Verder gaat er nu veel tijd zitten in het voorbereiden van het afnemen van de schoolexamens vanaf 30 maart: dat geldt zowel voor de leerlingen als voor hun docenten.

Hieronder gaat het eerst over de schoolexamens. Sinds vanmiddag zijn de onderwijsbonden en de minister van Onderwijs met elkaar in overleg over de examens. De uitkomst van dit overleg is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Aan het einde van dit bericht gaat het over onderwijs op afstand.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, rector

De schoolexamens

De schoolexamens maken deel uit van het programma van de eindexamenklassen: 4 mavo, 5 havo en 6 vwo. De minister van Onderwijs heeft vorige week toestemming gegeven deze schoolexamens af te nemen, zodat de examenleerlingen in mei kunnen deelnemen aan het eindexamen.

De schoolexamenstof

 • De stof is voor sommige schoolexamens wat aangepast. Dat mag onder deze omstandigheden.
 • De docenten hebben de toetsstof aan hun leerlingen doorgegeven. De examensecretaris maakt er bovendien een overzicht van.

Het rooster van het schoolexamen

 • Dit staat voor de examenleerlingen in Zermelo.

Het afnemen van de schoolexamens

Wij moeten voorzichtig zijn als er groepen of groepjes mensen bijeen zijn. Hiermee houden wij rekening bij de afname van de schoolexamens. Om een indruk te geven, staan hieronder een paar van de aandachtspunten. De examenleerlingen krijgen een volledig overzicht van de maatregelen en afspraken. Deze zullen misschien wat overdreven lijken, maar het is belangrijk het serieus te nemen. Bovendien is het een goede voorbereiding voor de afname van de eindexamens; hiervoor gelden ook altijd strenge afspraken.

 • De toetsen worden afgenomen in onze drie sporthallen, waarvan de tussenwanden gesloten zijn.
 • In een zaal zitten niet meer dan 38 leerlingen.
 • De leerlingen zitten op ruime afstand van elkaar: >1,50 meter. De zaal is inmiddels ingericht; er is veel ruimte.
 • De leerlingen hebben per toets een vastgestelde plek; deze wordt ze vooraf bekend gemaakt, zodat ze meteen en zonder zoeken naar hun plaats kunnen gaan.
 • Bij aanvang van de toets komen de leerlingen per zaal via een eigen ingang het gebouw binnen: de hoofdingang, de brugklasingang en de zijdeur van de sporthal (een van de nooduitgangen van de sporthal). Vooraf wordt ze verteld welke ingang zij moeten gebruiken.
 • De leerlingen mogen niet naar hun kluisje, zij mogen geen gebruik maken van de kleedkamer en nemen hun jas en tas mee de examenzaal in. De tas moet gesloten op de grond staan en de jas hangen zij aan hun stoel.
 • Er is desinfecterende handgel die leerlingen en medewerkers moeten gebruiken.
 • Er zijn wegwerphandschoenen die leerlingen en medewerkers kunnen gebruiken.
 • De toetsen liggen voor aanvang al klaar op de tafel van de leerlingen.

Zo zorgen wij voor een zo veilig mogelijke afname. De gang van zaken is gedetailleerder. Medewerkers, examenleerlingen en hun ouders zullen hierover nadere informatie ontvangen.

Wat moet je doen als je ziek bent?

Zowel leerlingen als medewerkers die ziek zijn of milde ziekteklachten hebben, mogen niet naar school komen. Leerlingen die uit preventieve redenen thuis blijven -bijvoorbeeld omdat zij in thuisquarantaine zitten, of vanwege andere redenen van voorzorg- komen ook niet naar school. Deze leerlingen kunnen (een deel van) de schoolexamens dus niet maken. Zo’n leerling wordt op de gebruikelijke manier door ouders/verzorgers afgemeld.

Om aan het eindexamen te kunnen deelnemen, moet je alle schoolexamens hebben afgerond. Indien dit vanwege afwezigheid niet is gebeurd, moeten de schoolexamens later afgenomen worden. Dat kan betekenen dat het eindexamen ook later moet worden afgelegd: tijdens ‘het tweede of derde tijdvak’.

Waarom neemt de school schoolexamens af onder deze omstandigheden?

Hoewel wij op dit moment worden gewaarschuwd voor grote groepen, moet tegelijkertijd het examenprogramma doorgaan.

De eindexamenleerlingen sluiten hun opleiding af met het afleggen van het landelijke eindexamen. Wanneer wij ons eigen plan zouden trekken -bijvoorbeeld door de schoolexamens nog meer uit te stellen- lopen wij het risico niet te voldoen aan de verplichting dat de schoolexamens moeten zijn afgerond vóórdat de eindexamens in mei starten. Zo zouden wij onze leerlingen tekortdoen.

Onderwijs op afstand

Deze dagen zijn wij aan het beoordelen hoe ‘onderwijs op afstand’ in de praktijk verloopt. Dit doen we op basis van de ervaringen van de docenten en van de leerlingen en naar aanleiding van contact dat wij hierover met ouders hebben.

Een van de punten van aandacht is: hoe kunnen leerlingen hun vragen stellen aan hun docenten? Wij willen weten welke manieren hierbij goed werken en welke er beter niet gebruikt kunnen worden.

Natuurlijk is het nog niet bekend hoe lang deze situatie duurt. Maar als het langer duurt dan wij aanvankelijk dachten, is een goede manier waarop leerlingen en docenten contact kunnen hebben belangrijk!

 

#9 - 20 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

De eerste week van de schoolsluiting zit er bijna op.

Het zal voor iedereen een rare week geweest zijn. Er is veel onduidelijk -niet alleen wanneer het over school gaat- en sommigen zullen zich zorgen maken om hun gezondheid of om die van anderen.

Uit reacties en vragen van leerlingen en van hun ouders blijkt dat veel leerlingen serieus bezig zijn met het schoolwerk. Het is goed om te merken dat er ouders zijn die hun kinderen hierbij ondersteunen! Het is begrijpelijk dat er vragen zijn over inloggen, over de lesstof en over de afname van toetsen. Wij proberen deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Verder informeren wij de leerlingen en ouders via de dagelijkse ‘coronaberichten’, of rechtstreeks via e-mail als het om een bepaalde groep gaat.

Morgen is het weekend –niet sporten, niet shoppen, niet feesten…

Ik ga ervan uit dat ik mij maandag weer meld.

Prettig weekend!

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

Toetsweek 3

 • Toetsweek 3 gaat dit jaar voor de niet-examenklassen niet door.
 • Er zal per klas voor iedere toets vastgesteld moeten worden wat hiermee gaat gebeuren.
 • Voor toetsen uit het examendossier van voorexamenklassen zal extra aandacht zijn. Deze maken namelijk deel uit van het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA). Als deze toetsen niet doorgaan, moet het PTA worden aangepast. Hiervoor gelden speciale afspraken.
 • Er wordt nu nagedacht hoe we met deze punten omgaan. Zodra hierover meer bekend is, laten wij dat weten.

Schoolexamens

 • De schoolexamens van examenklassen gaan wèl door tijdens deze schoolsluiting. Zie ook het bericht van gisteren.
 • Het rooster voor de schoolexamens staat inmiddels in Zermelo. Hieraan ontbreken nog wat gegevens zoals tijdstip en plaats. Die informatie komt nog. Wij vonden het belangrijk dat de leerlingen snel wisten op welke dag zij schoolexamens hebben, zodat zij hiermee in hun studieplanning rekening kunnen houden.
 • Er is nadrukkelijk aandacht voor de veiligheid en hygiëne voor leerlingen en medewerkers tijdens de afname.
 • Volgende week krijgen de examenleerlingen informatie met details over de afname van de schoolexamens onder deze bijzondere omstandigheden.

Vandaag zijn er al schoolexamens afgenomen:

 • Een herkansing van de cito-toets Engels.
 • Leerlingen uit 4 mavo werken aan hun praktijkexamen.
 • vwo-leerlingen hebben vandaag het laatste schoolexamen wiskunde D afgelegd.

Onderwijs op afstand

De docenten van De Ring hebben in zeer korte tijd onderwijs op afstand voor onze leerlingen weten te realiseren. De schoolleiding heeft veel waardering voor hun inzet! Omdat zij hiervoor maar weinig tijd ter beschikking hadden, heeft de schoolleiding de docenten geadviseerd gebruik te maken van de programma’s waarmee zij ervaring hebben. Zo hoefden zij zich niet eerst te verdiepen in een nieuw, algemeen systeem.

Het gevolg is dat binnen een klas de lesstof op verschillende manieren aan de leerlingen wordt aangeboden. Een paar leerlingen en ouders hebben aangegeven dat dit verwarrend is. Wij hebben de docenten gevraagd zoveel mogelijk gebruik te maken van SOM en/of Fronter, omdat de meeste docenten en leerlingen hiermee goed kunnen werken. SOM is inmiddels weer als vanouds te bereiken vanuit het leerlingenportaal.

De langere termijn

Hoe nu verder?
Hoe gaan wij bijvoorbeeld om met de bevordering van leerlingen naar het volgende leerjaar?
De scholen in Nederland gaan zich nu buigen over deze vraag. Bij het beantwoorden hiervan kunnen wij alleen maar rekening houden met wat nu bekend is. Tegelijkertijd is het niet ondenkbaar dat er andere aanvullende maatregelen komen vanuit de overheid. Dan zullen wij daarmee ook moeten werken.

Vanzelfsprekend houden wij onze leerlingen en hun ouders telkens op de hoogte.

 

#8 - 19 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerlingen, heer/mevrouw,

Net als alle leerlingen zijn veel van de medewerkers van onze school thuis aan het werk. De mensen die op school zijn, hebben zich onder andere beziggehouden met de gang van zaken rondom de schoolexamens. Zoals inmiddels bekend is, heeft de minister van Onderwijs toestemming gegeven om de scholen te openen om schoolexamens af te nemen.

Hierover gaat het voornamelijk in dit bericht.

Waarop baseert de school haar besluiten tijdens de coronacrisis?

De besluiten die de school neemt die te maken hebben met de coronacrisis, zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen die op dit moment gelden. We hebben de afgelopen dagen gezien dat deze snel kunnen veranderen. Daarom houden wij onze leerlingen en hun ouders/verzorgers zoveel mogelijk op de hoogte.

Schoolexamens examenklassen

Dit stukje gaat over de schoolexamens voor klas 4 mavo, 5 havo en 6 vwo:

 • De schoolexamens mogen dus worden afgenomen, dat gaat De Ring van Putten ook doen.
 • Er komt een nieuw toetsrooster voor de afname van de schoolexamens; het oude geldt niet meer.
 • Dit nieuwe rooster is vermoedelijk na het weekend klaar.
 • De nieuwe toetsweek (toetsweek 3) start op 30 maart 2020.
 • Voor sommige vakken is de toetsstof wat veranderd: er is stof afgehaald.
 • Voor sommige vakken is er een ander soort toets, bijvoorbeeld omdat een mondelinge toets nu lastiger te organiseren is.
 • De docent vertelt wat de toetsstof is en wat voor soort toets de leerlingen kunnen verwachten.
 • Er wordt/is vastgesteld op welke punten vakgroepen willen afwijken van het PTA (dat mag in sommige gevallen) en wat de gevolgen hiervoor zijn voor de schoolexamens. Ook dit krijgen de leerlingen van hun docent te horen.

L E T  O P :

 • Er worden in deze periode alleen schoolexamens afgenomen en géén toetsen voor niet-examenklassen.
 • Leerlingen en medewerkers die ziek zijn, milde ziekteklachten hebben, of in thuisquarantaine zitten, mogen niet op school komen. Dat geldt ook voor hen die uit voorzorg thuis blijven. Verder moeten leerlingen zich uit angst voor het niet behalen van hun diploma niet gedwongen voelen naar school te komen. Deze leerlingen zullen wij in staat moeten stellen om op een later moment hun schoolexamen(s) af te leggen. Indien nodig kunnen de eindexamens van deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen, zodat er voor de eindexamens meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen.

Enkele vragen en antwoorden over het schoolexamen

Waarom is de toetsstof en het soort toets van sommige vakken veranderd?
De laatste week kon niet ‘gewoon’ lesgegeven worden. Wij willen voorkomen dat leerlingen hiervan de dupe worden. Daarnaast zijn sommige soorten toetsen nu lastig af te nemen, zoals een mondeling. Daarom mogen scholen van de minister het PTA aanpassen.

Is het verplicht de schoolexamens te maken?
Om aan het eindexamen in mei te kunnen deelnemen, moeten examenkandidaten alle onderdelen uit het PTA hebben afgerond. Daarbij behoren ook de toetsen van het schoolexamen (toetsweek 3). We gaan er daarom van uit dat leerlingen die geen gezondheidsklachten hebben, meedoen met deze toetsweek.

Wat gebeurt er als je ziek bent tijdens de schoolexamens?
Als een leerling ziek is, in thuisquarantaine zit, of uit voorzorg thuisblijft, moet deze leerling het/de gemiste schoolexamen(s) later inhalen. Dat was voor de coronacrisis ook al zo. Vanwege de bijzondere omstandigheden hebben wij hiervoor meer tijd gekregen van de minister, maar het inhalen moet vóór de eindexamens in mei gebeurd zijn.
Neem in geval van twijfel over de gezondheid contact op met de huisarts.

Mogen deze toetsen herkanst worden?
Gemaakte toetsen mogen herkanst worden zoals dat is beschreven in het PTA. Ook hiervoor geldt: het herkansen moet vóór de start van het eindexamen in mei gebeurd zijn.

Zijn er lessen op school om de leerlingen voor te bereiden op deze schoolexamens?
Nee, het is niet toegestaan om ‘fysiek onderwijs’ op school te geven. Dat mag ook niet in kleine groepen. De toestemming om leerlingen naar school te laten komen om schoolexamens te laten maken, is een uitzondering.

Hoe zit het met de praktijkexamens?
Dit gaat over het praktische deel van het examen van kunst: beeldende vorming en muziek. Leerlingen die deze vakken volgen, ontvangen hierover meer informatie van hun docent.

Gaan de eindexamens in mei gewoon door?
Dit bepaalt de school niet; het is landelijk geregeld. Wij gaan er nu van uit dat de eindexamens gewoon starten zoals gepland is: na de meivakantie dus.

Wanneer is het toetsrooster klaar?
Waarschijnlijk is dit na het weekend klaar. De examenkandidaten worden hierover geïnformeerd.

Hoe worden de toetsen veilig afgenomen?
De toetsen worden afgenomen in de sporthal. Hierbij zijn er niet meer mensen bijeen dan onder de huidige omstandigheden is toegestaan. Er kan in de sporthal voldoende ruimte tussen de leerlingen gehouden worden. Het uitdelen en innemen van het toetswerk gebeurt volgens een protocol en de tafels en stoelen worden tussen de toetsen door schoongemaakt.

Tot slot

Onderwijs op afstand
Na de technische opstartproblemen met Fronter en SOM van gisteren kan er vandaag beter worden gewerkt met deze programma’s. De druk op internetverbindingen blijft natuurlijk groot met zoveel thuiswerkers in Europa.

Binnen de afdelingen is er overleg over het verloop van onderwijs op afstand: wat gaat goed en wat kan beter?

Thuiswerken, hoe doe je dat?
Thuiswerken blijkt niet voor iedereen zo gemakkelijk te zijn. Zo vinden sommigen het moeilijk een ritme aan te houden of de discipline te vinden om aan het werk te gaan en te blijven. Vanuit onze vakgroep lichamelijke opvoeding komen binnenkort tips die de leerlingen -en misschien ook hun ouders- hierbij kunnen helpen.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

#7 - 18 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouder(s)/verzorger(s)

Beste leerling, heer/mevrouw,

Vandaag zijn wij gestart met onderwijs op afstand.
De afgelopen dagen zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen. Wij zijn voor de uitvoering van dit onderwijs sterk afhankelijk van onze onderwijsprogramma’s (SOM en Fronter) en het internet. Aangezien er in Nederland nu veel mensen vanuit huis werken en dat ook voor alle scholieren en studenten geldt, legt dat grote druk op de netwerken. Zo zijn er inlogproblemen met SOM en werkt Fronter trager. Er wordt aan gewerkt om deze problemen op te lossen.

De schoolexamens

Gisteren heeft de minister van Onderwijs bekend gemaakt dat leerlingen naar school mogen komen om schoolexamens af te leggen. Hiervoor gelden aangepaste richtlijnen. Op dit moment is de school aan het vaststellen wat dat voor onze schoolexamens en de afname ervan betekent. Naar verwachting is hierover morgen meer bekend. Wij zullen de examenkandidaten en hun ouders/verzorgers dan op de hoogte stellen.

Voor het afnemen van de schoolexamens zal een nieuw rooster opgesteld moeten worden. Deze afname gebeurt dus niet volgens het toetsrooster dat al eerder bekend gemaakt is. De start zal later zijn. Wij laten zo snel mogelijk horen wat het nieuwe schoolexamenrooster is, zodat de leerlingen hiermee met hun voorbereidingen rekening kunnen houden.

Zieke leerlingen en het schoolexamen

Het afnemen van de schoolexamens moet onder de huidige veiligheidsregels gebeuren. Dit houdt onder andere in dat leerlingen en medewerkers die ziek zijn, milde ziekteklachten hebben, of in thuisquarantaine zitten niet op school mogen komen. Dat geldt ook voor hen die uit voorzorg thuis blijven. Verder moeten leerlingen zich uit angst voor het niet behalen van hun diploma niet gedwongen voelen naar school te komen. Deze leerlingen zullen wij in staat moeten stellen om op een later moment hun schoolexamen(s) af te leggen. Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen, zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen.

Van leerlingen die geen gezondheidsklachten hebben, wordt verwacht dat zij deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen.

Ook nu geldt: Leerlingen kunnen alleen deelnemen aan het centraal schriftelijk eindexamen indien zij het schoolexamen hebben afgerond.

Zoals gezegd: Gedetailleerde informatie over de wijze waarop onze school met deze situatie omgaat, volgt zo snel als kan en zal gestuurd worden aan de examenkandidaten en hun ouders/verzorgers.

Gaat de toetsweek ook voor niet-examenklassen door?

Nee, de uitzondering die de minister heeft gemaakt, heeft alleen betrekking op de schoolexamens voor examenleerlingen.

Wat betekent de huidige situatie voor de overgang naar het volgende leerjaar?

Wij willen voorkomen dat de leerlingen de dupe worden van de schoolsluiting. Maar we moeten er ook voor zorgen dat het bevorderingsproces op een verantwoorde wijze verloopt. De manier waarop dit gaat gebeuren, is sterk afhankelijk van het verdere verloop. Hierop zullen wij later terugkomen.

Wat de eindexamens betreft: Zoals het er nu naar uitziet, zullen deze gewoon volgens de oorspronkelijke planning afgenomen worden.

De school is dicht, maar de mediatheek is altijd (online) geopend

Mocht je nog willen of moeten lezen (voor je lijst, bijvoorbeeld): Via het lidmaatschap van de openbare bibliotheek kan je als leerling ook e-books en luisterboeken lenen. Die laatste rubriek wordt nu uitgebreid, ook met gratis te beluisteren boeken waarvoor geen abonnement bij de bibliotheek nodig is.

Via de mediatheek online kun je voor betrouwbare informatie ook bij de Uittrekselbank terecht.

De mediatheek online vind je via de website van school onder de tab leerlingen en dan bij de links.

Of klik hier.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

#6 - 17 maart

Ook vandaag wordt er hard gewerkt aan het opzetten van ‘onderwijs op afstand’, zodat de leerlingen van De Ring vanaf morgen kunnen beginnen aan hun schoolwerk. Gisteren en vandaag hebben zij de gelegenheid gehad hun schoolspullen op te halen als deze nog in hun kluisje lagen.

Het laatste nieuws van vandaag gaat over het besluit van de Minister van Onderwijs dat scholen ondanks de schoolsluiting de schoolexamens mogen afnemen.

Minister van Onderwijs: ‘Scholen mogen schoolexamens tóch afnemen’

De school is op dit moment druk bezig met het organiseren van onderwijs op afstand ter voorbereiding op het examen voor de examenkandidaten. Het afnemen van schoolexamens maakt hiervan deel uit. Minister Slob heeft in overleg met het RIVM vandaag ruimte gegeven voor het afnemen van schoolexamens op school.

Er blijft gelden dat personeel en leerlingen die op school aanwezig zijn volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuis blijven.

Wat betekent dit voor de examenleerlingen van De Ring van Putten?

De brief van vanmiddag van de minister aan de Tweede Kamer heeft ons aan het einde van de middag bereikt. Morgen (woensdag) zullen wij vaststellen op welke manier wij vorm zullen geven aan deze aanpassing. Waarschijnlijk beschikken wij dan ook over meer informatie van onder andere het RIVM over de voorwaarden waaronder de afname van de schoolexamens onder deze bijzondere omstandigheden moet plaatsvinden.

Wat moeten de examenkandidaten nu doen?

In afwachting van nadere berichten gaan zij met hun schoolwerk aan de slag zoals dat uiterlijk morgen voor hen klaar staat. Hierover staat hieronder meer. Als hier onverhoopt onduidelijkheid over bestaat, kunnen zij de docent van het betreffende vak een e-mail sturen.

Wanneer laat de school hierover meer weten?

Wij zullen morgen meer laten weten aan de eindexamenkandidaten en hun ouders/verzorgers.

Onderwijs op afstand

Virus is geen vakantie. Net als alle andere leerlingen in Nederland gaan de leerlingen van De Ring thuis aan de slag met hun schoolwerk. Dat is voor iedereen even wennen!

De schoolleiding is trots op de medewerkers van De Ring die in korte tijd hun lesplanning en -programma hebben aangepast aan de bijzondere situatie waarin ons land zich nu bevindt. Zij hebben een heel andere manier van lesgeven moeten ontwikkelen die het mogelijk maakt om leerlingen vanuit huis te laten werken.

SOM, Fronter, e-mail

Het lesrooster is weer in SOM gezet. Dat betekent niet dat de lessen op school weer gaan beginnen. Nu kunnen de docenten hun planningen en huiswerk in SOM opnemen, zodat de leerlingen erbij kunnen. Verder zijn er docenten die materiaal in Fronter zetten.

Verzoek aan de leerlingen: Kijk een paar keer per dag op je e-mail, zodat je geen informatie mist.

Kijk in de planners en werkwijzers

In de planners en werkwijzers staat wat de lesstof is en welke opdrachten er gemaakt moeten worden. Verder zal er op verschillende manieren toelichting worden gegeven: schriftelijk, filmpjes en animaties. Ook staat er op welke manier leerlingen vragen kunnen stellen of uitleg kunnen vragen aan hun docenten.

Bovendien staan er aanwijzingen over hoe en wanneer leerlingen hun werk moeten inleveren. Op die manier kunnen de docenten hun leerlingen volgen, hun werk nakijken en aanwijzingen geven.

Verzoek aan de leerlingen: Kijk in SOM, Fronter en je mail waar je deze gegevens per vak kunt vinden.

COL-gesprekken

De geplande COL-gesprekken op school kunnen niet doorgaan. Indien er een afspraak is gemaakt, neemt de coach hierover contact op. In sommige gevallen kan het gesprek telefonisch gevoerd worden en in andere gevallen zal er worden uitgeweken naar een ander moment.

ICT-faciliteiten voor leerlingen

Als er in een gezin geen of onvoldoende computers zijn om leerlingen onderwijs op afstand te kunnen laten volgen, bespreek dit dan met de coach. De school kan dan op zoek gaan naar een oplossing.

Schoolreisje naar de Efteling

Rond deze tijd zouden wij de tweedeklassers vragen of zij zouden willen deelnemen aan het schoolreisje naar de Efteling aan het einde van het schooljaar. Gezien de omstandigheden wachten wij hier nu mee.

#5 - 16 maart

De scholen zijn dicht

Alle scholen in Nederland zijn gesloten. Dit is nog niet eerder gebeurd, dus in heel het land bespreken scholen hoe zij hiermee het beste kunnen omgaan. Leerlingen, hun ouders en de medewerkers van onze school hebben veel vragen. Er is nog niet op alles een antwoord, maar wij verwachten in de komende dagen meer te weten.

Onderwijs op afstand

De leerlingen hebben geen vrij! Wij hebben de opdracht om onderwijs op afstand te verzorgen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De docenten zijn hiermee vandaag en morgen druk bezig. Zij zijn vanochtend bijgepraat over de eisen die aan onderwijs op afstand gesteld worden en over de wijze waarop zij ict kunnen inzetten als hulpmiddel.

Vanaf woensdag 18 maart neemt de school contact op met de leerlingen om ze te informeren over de wijze waarop zij les op afstand krijgen.

Houd je e-mail in de gaten

Veel van de informatie aan de leerlingen wordt via e-mail gegeven. Het is daarom belangrijk een paar keer per dag je inbox te controleren.

De schoolexamens

In toetsweek 3 ronden de examenleerlingen het schoolexamen af. Vanwege de schoolsluiting vindt deze toetsweek niet op het geplande moment plaats. Van overheidswege is aangegeven dat het vooralsnog niet is toegestaan om de komende tijd geplande schoolexamens af te nemen. Ook dit is een probleem waarmee alle Nederlandse scholen te maken hebben. Wij zijn in afwachting van nadere instructies hierover.

Ondertussen gaan wij de examenleerlingen via onderwijs op afstand zo goed mogelijk voorbereiden op het laatste schoolexamen en op het eindexamen. Dit geldt ook voor de leerlingen uit voorexamenklassen die zich voorbereiden op de toetsen voor het examendossier.

Schoolexamentraining mavo wiskunde
Een aantal mavo-leerlingen uit de examenklas zou deze week deelnemen aan een schoolexamentraining wiskunde. Deze zal verplaatst worden naar een later moment.

Examentraining

Examenleerlingen van De Ring kunnen deelnemen aan een externe examentraining in de meivakantie. Deze leerlingen en hun ouders hebben hierover al informatie ontvangen. Zoals het er nu naar uitziet, gaat deze training gewoon door, omdat deze plaatsvindt ná 6 april. Houd de uiterste inschrijfdatum van 5 april in de gaten.

Schoolboeken halen

Ook voor onderwijs op afstand hebben onze leerlingen hun schoolboeken nodig. Vandaag en morgen hebben leerlingen die schoolboeken in hun kluisje hebben liggen de gelegenheid deze op te halen. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bijeen zijn, is hiervoor een schema opgesteld, dit is inmiddels per e-mail verzonden. In dit schema kan iedereen zien wanneer zij of hij op school terecht kan om boeken te halen.

 • Als er géén schoolboeken in je kluisje liggen, kom dan niet naar school. Er wordt morgen geen informatie of planning uitgereikt. Deze informatie volgt woensdag.
 •  Als je je spullen uit je kluisje hebt gehaald, moet je meteen weer naar huis.

Onderwijs op afstand en ict

Voor onderwijs op afstand zijn we sterk afhankelijk van ict: de communicatie verloopt via e-mail en de digitale platformen waarmee de school werkt. De verwerking door leerlingen moet via een computer, laptop of een ander geschikt device gebeuren.
Leerlingen moeten hiervoor thuis over internet en apparatuur beschikken. Mogelijk is dit in individuele gevallen niet het geval. Neem dan contact op met de coach of een lid van de afdelingsleiding. Er zal vervolgens geprobeerd worden een oplossing te vinden.

Opvang?

In de informatievoorziening van de overheid wordt gesproken over de opvang van kinderen van wie beide ouders werkzaam zijn binnen een van de cruciale beroepen. Deze opvang zou door scholen worden geboden. Dit geldt niet voor de leerlingen uit de doelgroep van het voortgezet onderwijs.

Vooruitblik

Dinsdag ronden de vakgroepen de eerste voorbereiding van onderwijs op afstand af. Vanaf woensdag kunnen de leerlingen ermee aan de slag. Verder zullen dinsdag leerlingen volgens een schema hun boeken kunnen ophalen.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

#4 - 15 maart (avond)

In de persconferentie van vanavond heeft ons kabinet onder andere medegedeeld dat de scholen voor voortgezet onderwijs tot 6 april gesloten zijn.

Zij gaf verder aan dat nadere bijzonderheden rondom examenkandidaten en ‘les op afstand’ volgen. Wij zijn hiervan op dit moment nog in afwachting.

Het is in ieder geval duidelijk dat voor alle leerlingen uit alle klassen de lessen morgen (16 maart 2020) vervallen. Dit is inmiddels in Zermelo verwerkt.

Wij verwachten morgen over meer informatie te beschikken waarop wij ons handelen kunnen baseren. Vanzelfsprekend houden wij de leerlingen en hun ouders/verzorgers hiervan op de hoogte.

#3 - 15 maart (middag)

Zondagmiddag 15 maart is er overleg tussen het kabinet en onderwijs- en gezondheidsorganisaties. Na afloop van dit overleg zal er meer duidelijk zijn over een eventuele sluiting van scholen in Nederland in verband met het coronavirus.


Wat betekent dit voor De Ring?
 

Hierover is nu nog niets duidelijk. Dit hangt af van de uitkomst van het overleg van het kabinet.

De school kan dus nog geen maatregelen nemen. Maar wij denken wel na over wat de school kan en moet doen indien wij te horen krijgen dat de scholen in Nederland moeten sluiten / gedeeltelijk sluiten.

Hierover hebben wij vandaag en morgen vergaderingen. Wihebben dan aandacht voor de verschillende groepen binnen de school, zoals de examenklassen. Maar wij denken ook na hoe wij moeten omgaan met activiteiten die binnenkort plaatsvinden: de toetsweek, de 3 tto-reis, enzovoort.


Houd Zermelo goed in de gaten, zodat je kunt zien of er morgen iets in het rooster verandert.


Let op:
nadat bekend is wat de uitslag is van het overleg van het kabinet zal het nog even duren voordat 
duidelijk is wat dit precies voor De Ring van Putten betekent. Eventuele gevolgen voor het rooster van maandag zullen wij zo snel als mogelijk is bekend maken. Wat de overige maatregelen zijn, volgt waarschijnlijk wat later.

#2 - 13 maart

Gisteren hebben onze leerlingen en hun ouders een e-mail ontvangen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) en de school. Hierin vertelden wij nogmaals dat de school de richtlijnen en adviezen aanhoudt van de formele instanties zoals RIVM, de GGD en de Rijksoverheid. Verder noemden wij de hygiënische voorzorgsmaatregelen die men moet treffen om besmetting te voorkomen. Deze week is daaraan toegevoegd: wij schudden elkaar voorlopig niet de hand.

Aanvullende maatregelen

Naast de hierboven genoemde maatregelen gelden sinds gisteren aanvullende maatregelen die ook betrekking hebben op leerlingen en medewerkers van scholen in Nederland:

1. Kinderen die last hebben van ‘milde gezondheidsklachten’ moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden
 • Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

2. Daarnaast mogen er geen (grote) evenementen worden gehouden.

Activiteiten

Bij het organiseren van activiteiten is het coronavirus nadrukkelijk punt van aandacht. Zo hebben wij de voorbereidingen van het jaarlijkse uitje voor eindexamenleerlingen opgeschort. Er is op dit moment te veel onduidelijk over eventuele beperkingen. Wij hebben dit de eindexamenkandidaten inmiddels verteld en aangegeven dat wij later zullen vaststellen of er mogelijkheden zijn voor een uitstapje.

Verder is er een tto-groep die over een paar weken naar Engeland gaat. Het besluit of deze reis kan doorgaan, is afhankelijk van de ontwikkelingen. Het is lastig daarover nu definitieve uitspraken te doen.

De scholen in Nederland blijven open

Verder is door de overheid aangegeven dat onderwijsinstellingen in Nederland gewoon open blijven. Uit het debat dat de Tweede Kamer gisteravond over de corona-uitbraak hield, bleek dat de meningen over dit besluit zeer uiteenlopen.

Indien er later alsnog besloten wordt tot sluiting van de scholen over te gaan, levert dit een nieuwe situatie op, waaraan wij ons handelen zullen moeten aanpassen.

Wij moeten elkaar informeren

Het is belangrijk dat betrokkenen bij de school elkaar op de hoogte houden van bijzonderheden die met het virus te maken hebben. Indien bij een leerling of medewerker is vastgesteld dat er sprake is van een coronabesmetting, dan zullen wij elkaar hiervan op de hoogte moeten stellen.

Op het moment van schrijven zijn op de school géén besmettingsgevallen bekend. Dat geldt ook voor de leerlingen en medewerkers die op dit moment thuis zijn wegens ziekte, of omdat zij gezien hun persoonlijke medische situatie uit voorzorg thuis blijven.

Wij dringen erop aan dat betrokkenen bij de school de aanwijzingen opvolgen en thuis blijven indien zij gezondheidsklachten hebben, zodat de kans beperkt wordt dat besmettelijke mensen op school komen.

De nieuwe maatregel om ook bij milde klachten thuis te blijven, kan gevolgen hebben voor de doorgang van lessen. De school zal hiermee omgaan zoals gebruikelijk is bij uitval wegens ziekte: aanpassingen doen in het lesrooster en streven naar vervanging indien de afwezigheid onverhoopt langer duurt.

Indien een leerling wegens ziekte afwezig is, geldt ook de gebruikelijke gang van zaken: overleg eventueel met de coach hoe het beste kan worden omgegaan met de gevolgen van de afwezigheid van de leerling.

Meer informatie over het coronavirus

Voor meer en actuele informatie over het coronavirus kunt u terecht op de websites van de formele instanties zoals RIVM, de GGD en de Rijksoverheid.

U kunt uw vragen persoonlijk stellen via een telefoonnummer van het RIVM: 0800-1351. Veel gestelde vragen over coronavirus en het onderwijs en kinderopvang vindt u hier.

Neem in geval van zorgen of twijfel telefonisch contact op met de huisartsenpraktijk.

Tot slot

Het is onbekend hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen en wat de gevolgen hiervan voor onze omgeving zullen zijn. Wij hopen natuurlijk dat de effecten beperkt zullen blijven. Bij ontwikkelingen houden wij de adviezen aan van de instanties die er veel van weten en wij informeren u zodra dat van belang is.

#1 - 1 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouder(s)/verzorger(s)

Beste leerling, heer/mevrouw,

De voorjaarsvakantie is afgelopen en ik hoop dat iedereen een fijne week heeft gehad.

Tijdens deze week is er in de media veel aandacht geweest voor het coronavirus. In de nieuwsberichten gaat het onder andere over hoe je moet handelen om de kans op besmetting te beperken en wat je moet doen wanneer je vermoedt besmet te zijn.

Onze school houdt hierbij de richtlijnen en adviezen aan van de formele instanties zoals het RIVM, de GGD en de Rijksoverheid.

Voor scholen betekent dat het volgende:

Kunnen scholen open blijven?
De school is gewoon open; er is geen reden de school te sluiten.

Zonder advies van de plaatselijke GGD of een besluit van de lokale autoriteiten (de burgemeester) moeten scholen onderwijs blijven verzorgen en komen leerlingen gewoon naar school.

Kunnen leerlingen die op (wintersport)vakantie zijn geweest naar school?

 • Leerlingen die niet ziek zijn, kunnen gewoon naar school;
 • als een leerling ziek (verkouden en grieperig) is en hij/zij is niet in besmette gebieden geweest, dan gaat het waarschijnlijk om een gewone griep of verkoudheid. Handel zoals u gewoonlijk doet en neem telefonisch contact op met de huisarts indien u zich zorgen maakt;
 • is het gezin wel in besmet gebied geweest én is er sprake van koorts met luchtwegklachten, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Wat kun je doen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

 • Was je handen regelmatig;
 • hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes.

Wij vragen de medewerkers van de school onze leerlingen hierop te wijzen.

Kunnen schoolreizen of uitwisselingsprojecten doorgaan?

Bij het beantwoorden van deze vraag houdt de school de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken aan. Op dit moment staan er geen reizen op het programma naar bestemmingen die ontraden worden.

Als er nieuwe instructies zijn waarmee scholen rekening moeten houden, zullen wij hiernaar handelen en dit laten weten.

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus is te vinden op de site van het RIVM: www.rivm.nl.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector