Aanpassing aantal te kiezen vakuren

De Ring van Putten houdt rekening met de verschillen tussen leerlingen. Dat doet de school bijvoorbeeld door de leerlingen zelf een deel van hun lessen te laten kiezen. Zo kunnen zij kiezen voor vakuren wanneer zij behoefte hebben aan méér lesuren voor een bepaald vak. Met ingang van dit schooljaar wordt het minimumaantal te kiezen vakuren aangepast.
Uit evaluatie blijkt dat leerlingen niet altijd voor een vakuur kiezen om zich zo te verdiepen of te verbreden in de lesstof, of omdat zij baat hebben bij extra ondersteuning. Soms doen zij dit, omdat zij moeten voldoen aan een minimumaantal te kiezen uren. Dit leidt tot motivatieverlies en een onnodige druk op de vakuren. Daarom heeft de school behoefte aan een meer dynamisch te bepalen aantal vakuren.

De aanpassingen
Leerlingen starten in schooljaar 2023-2024 met drie verplichte keuzewerktijdmomenten per week. Wanneer blijkt dat een leerling goed presteert, kan de afdeling besluiten dat een leerling een ontheffing krijgt voor een of meerdere momenten.

Brugklas
Handhaving van de drie verplichte momenten, maar maatwerk blijft mogelijk in uitzonderlijke gevallen.

Leerjaar twee en hoger
Bij de vaststelling van het minimale aantal keuze-uren in leerjaar twee en hoger is het statusbericht het uitgangspunt.

Status groen en gemiddeld een 6
één ontheffing, twee keuzeverplichtingen (eventueel geoormerkt door de afdeling)

Status groen en gemiddeld een 7
twee ontheffingen, een keuzeverplichting (eventueel geoormerkt door de afdeling)

Status groen en gemiddeld een 8
drie ontheffingen, geen keuzeverplichtingen

Status oranje of rood
drie keuzeverplichtingen (deels of volledig geoormerkt door de afdeling)

CITO

Bij status rood of oranje in de statusbrieven worden de gegevens van de CITO-toetsen betrokken bij de keuze van de vakuren. Hierbij kan op basis van deze gegevens in combinatie met de behaalde cijfers voor de reguliere toetsen een keuze worden gemaakt voor vakuren voor het vak waarop de leerling uitvalt.